SharePoint 2010 – Metricii SMSI – ISO27001

Așa cum spuneam într-un articol de mai demult, SharePoint poate fi folosit ca instrument pentru implementarea ISO 27001:2005 Standardul de Management al Securității Informaționale.

În articolul curent vă voi prezenta o implementare a Indicatorilor de evaluare a eficienţei SMSI folosind tehnologiile SharePoint 2010 Enterprise edition și InfoPath. Din păcate funcțiile pentru formulare și completarea formularelor InfoPath în format Web Client nu sunt accesibile în SharePoint Foundation 2010, ediția gratuită de SharePoint.

Ce sunt metricii?

Metricii sunt de fapt indicatorii generali de evaluare a eficienței implementărilor standardului ISO 27001. Criticam în articolele anterioare, faptul că în România din ce în ce mai multe companii, firme vor un carton cu certificarea SMSI, pentru că este la modă sau pentru că este diferențiator în licitații. Din păcate sunt foarte puține companii care acceptă valoarea unor astfel de implementări, dată în primul rând de conștientizarea personalului și gestionarea centralizată a riscurilor de securitate, rezultate din exploatarea sistemelor informaționale actuale.

Fiind un standard managerial, un rol important în acest standard îl au indicatorii de performanță, care pot reprezenta un tablou general de bord pentru management. În mod mai exact reprezintă raportul care se prezintă anual conducerii în materie de securitate a sistemului informațional din cadrul companiei. Atenți nu am spus informatic pentru că mulți dintre noi cunosc diferența terminologiilor.

Principalele categorii de indicatori se referă la domeniile:

 • Managementul riscului
 • Controale de securitate
 • Ciclului de viaţă al dezvoltării sistemelor
 • Planul de Securitate
 • Securitatea resurselor umane
 • Protecţia fizică şi a mediului de lucru
 • Controlul datelor de intrare – ieşire
 • Continuitatea afacerii
 • Întreţinerea sistemelor hardware şi a software-ului
 • Integritatea datelor
 • Documentaţia
 • Instruirea, educarea şi conştientizarea utilizatorilor
 • Capacitatea de răspuns la incidentele de securitate
  Fiecare domeniu poate avea la rândul său mai mulți indicatori și diferite metode de calcul sau surse de date. În modul, să spunem, mai clasic, metricii se pot gestiona într-un document Word cu formulare prestabilite și câmpuri calculate.
  Exemplu de pagină Word cu câmpuri:

Metrici SMSI Word

Implementare în SharePoint

Pentru a centraliza activitățile de completare a acestor formulare, dar și pentru a beneficia de funcțiile de colectare și agregare automatizată a datelor cea mai bună soluție pe care am identificat-o este aceea a utilizării SharePoint Server 2010.

Într-o formă puerilă, o pagină asemănătore celei din imagine poate fi reprezentată printr-un simplu formular InfoPath. Detalii despre funcționalitate și modul de completare în video următor:

Formular simplu in InfoPath

 

Într-un mod mult mai avansat, putem implementa toți indicatorii într-o singură bibliotecă SharePoint de tip Forms prin utilizarea funcțiilor de Content type.

O biblitecă de formulare cu content type activat trebuie să conțină mai multe template-uri, câte unul pentru fiecare indicator. Important pentru o reprezentare globă a tuturor indicatorilor este să păstrăm numele câmpului rezultat la fel pentru fiecare indicator.

În următorul video vă expunem o altă formă de prezentare, care o considerăm mai practică, din punct de vedere al managementului centralizat al indicatorilor de securitate. În mod concret vom activa Content types, vom asigna un template pentru unul din indicatori si vom crea un nou template pentru alt indicator.

Bibliotecă de formulare cu Content Type diferit.

 

Versiunea și mai avansată este aceea prin care în formularul InfoPath se preiau automat informații din diferite liste salvate în SharePoint. În articolul de mai demult povesteam despre asset inventory și alte tipuri de liste stocate.

Dintr-un formular InfoPath ne putem conecta la diferite surse de date pentru a extrage informații sau chiar a transmite informații:

DCW

Probabil că se pot găsi și diferite alte metode de completare și raportare centralizată a indicatorilor de performanță ai securității unei organizații.

Dar…

 

Tehnologia este cu adevărat frumoasă dacă știi să-i găsești utilitatea și să-ți faci viața mai ușoară cu ajutorul ei. La ora actuală, în România, domeniul certificărilor de securitate și a companiilor care pot/vor/au cu ce să implementeze astfel de soluții și nu hărtii și cartoane, este destul de limitat.

ISO27001: Sistemul de management al securităţii informaţionale (SMSI)

Separarea responsabilităţilor este unul din cele mai importante aspecte ale securităţii unui sistem, indiferent dacă este vorba despre securitatea unui întreg sistem sau doar a unei singure componente, de exemplu, modul de acces la sistemul de baze de date al organizaţiei.

În prezent, există un standard, ISO 27001, prin care se pot reglementa politicile şi procedurile de securitate la nivel de organizaţie sau unitate funcţională, adresată în scopul definit prin procesul implementare a unui sistem de management al securităţii (figura).

Etapele proiectării şi implementării sistemului centralizat de management al securităţii, conform ISO27001, pot fi sintetizate astfel:

Schema de proiectare şi implementare a standardului ISO27001

0. Start: Organizaţia decide să implementeze prevederile standardului ISO 27001;

1. Obţinerea sprijinului din partea conducerii: Dacă s-a luat decizia de implementare, conducerea trebuie să desemneze o echipă care să elaboreze Politica de Securitate a organizaţiei. Acest document trebuie revizuit, aprobat şi adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor, pentru a cunoaște faptul că organizația va trece la implementarea SMSI.

2. Definirea scopului SMSI: Organizaţia trebuie să decidă asupra componentei organizaţionale ce va fi supusă certificării ISO (Scopul/domeniul certificării). În general, se stabileşte o singură componentă a sistemului informaţional: un departament, o activitate. În lume, în prezent, există doar 2700 de companii certificate pentru întregul sistem informațional. Scopul trebuie justificat, rezultând un document cunoscut sub numele de: Scopul Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale.

3. Inventarierea activelor informaționale: În cadrul Scopului trebuie identificate activele organizaţiei (şi valoarea asociată acestora) care trebuie protejate, rezultând documentul sau baza de date Inventarul activelor.

4. Stabilirea gradului de risc asociat activelor informaţionale: Pe baza Inventarului activelor, se va realiza Analiza de Risc, care constă în identificarea pentru fiecare activ a ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi impactului.

5a. Declaraţia de aplicabilitate (SOA – Statement Of Aplicability): În baza analizei de risc, se realizează declaraţia de aplicabilitate, specificând detaliat zonele din Scop adresate de SMSI.

5b. Planul de tratare a riscurilor: Tot în baza analizei de risc şi în conjuncţie cu SOA, se documentează controalele care vor fi implementate pentru a menţine riscurile în limite acceptabile. Acestea vor fi preluate din Anexa A ISO 27001 sau din alte documente recunoscute ca fiind „cele mai bune practici” ale domeniului. Fiecare control considerat relevant trebuie să se adreseze unui risc.

6. Stabilirea planului de implementare: Rol care trebuie asumat de managerul de proiect desemnat în faza 1 a procesului. Planul de implementare conține fazele detaliate ale proiectului, momentele de livrare a documentației alcătuită din manuale, proceduri și instrucțiuni de lucru. De asemenea, sunt desemnați responsabilii cu securitatea și responsabilii pentru fiecare etapă din proiect.

7. Derularea planului de implementare: conform fazelor planului de proiect realizat în etapa anterioară prin implementarea controalelor definite în etapele anterioare.

8. Sistemul de Management al Securităţii Informaţiilor: Este etapa în care organizaţia începe să funcţioneze după regulile stabilite în planul de implementare. Documentația de implementare a SMSI va conține: Manualul de Securitate, Manualul politicilor de securitate, Manualul procedurilor operaţionale, Manualul metricilor de securitate, Planul de continuitate a afacerii.

9. Rezultatele sistemului: Odată implementat SMSI, sistemul începe să înregistreze operațiunile derulate pe o perioadă de cel puţin 3 luni de zile. Informațiile se vor centraliza în: jurnalele de securitate, rapoartele de audit şi aplicabilitate, rapoartele de testare a componentelor sistemului, rapoartele testării utilizatorilor privire la elementele de bază ale securităţii sistemelor informaţionale.

10. Revizia rezultatelor: După implementarea controalelor, se analizează breşele pentru a identifica controalele care nu au fost implementate în totalitate sau pentru care utilizatorii necesită instruire suplimentară.

11. Acţiuni corective: Se implementează acţiunile corective prin care se remediază situaţiile identificate anterior.

12. Test de precertificare: Auditorii firmei vor efectua o verificare formală prin care certifică existenţa fizică a controalelor documentate în etapele anterioare.

13. Audit de certificare: Toată documentaţia se pune la dispoziţia unei firme/auditor acreditată să ofere certificare în baza ISO 27001. În România cele mai cunoscute organisme de certificare a SMSI sunt: Simtex şi SRAC.

 

Avantajele unui sistem standardizat de management al securităţii (SMSI) sunt regăsite în reducerea riscurilor la adresa securităţii informatice şi abordarea structurată şi standardizată a sistemului informaţional. Familiarizarea conducerii cu problemele legate de securitatea informaţiilor şi controalele asociate va determina, în mod direct, îmbunătăţirea mediului de control, implicând, în acelaşi timp, revizia cu regularitate a politicilor şi procedurilor de securitate.

Abordarea profesionistă a managementului riscurilor şi asigurarea consistenţei de securitate în schimbul de informații între componentele sistemului informaţional, va duce la creşterea capacităţii de identificare şi tratare a riscurilor.

O abordare general aplicabilă, indiferent de domeniul de activitate al organizaţiei, va determina eliminarea nevoii de evaluare separată a sistemelor şi implementare de controale individuale, constituindu-se într-un denominator comun pentru implementarea unor controale specifice. Totodată, SMSI poate asigura o reducere a costurilor cu securitatea, prin adoptarea „celor mai bune practici” ale domeniului IT&C, concentrând efortul pe implementarea controalelor.

Sumarizat, reducerea costurilor de operare şi administrare a securităţii se identifică prin:

 • Organizaţia îşi poate alege singură setul de acţiuni ce se implementează în baza analizelor cost-beneficiu.
 • Se poate demonstra conformitatea cu alte acte normative.
 • Eliminarea potenţialelor incriminări juridice.

Politicile şi procedurile de lucru formalizate reprezintă un mecanism prin care se poate măsura şi îmbunătăţi performanța securităţii informaţiilor, asigurând un cadru de lucru general, dar, în acelaşi timp, particularizabil pe specificul oricărei companii.

În studiul nostru în diferite companii din România, am identificat o serie de avantaje directe ale certificării în conformitate cu standardul ISO 27001:

 • Satisfacerea cerinţelor partenerilor de afaceri prin evidenţierea controalelor de securitate.
 • Securitatea este evaluată în raport cu un referenţial independent tehnologic.
 • Obţinerea de avantaje competitive pe piaţă.
 • Promovarea imaginii companiei ca un partener de afaceri sigur.
 • Oferirea de asigurări beneficiarilor şi demonstrarea implicării în reducerea riscurilor legate de securitatea informaţiilor.

Sunt multe companii care se ocupă cu implementarea acestui standard dar și organisme de certificare autohtone. Nu ne-am propus să discutăm despre modul în care sunt puse în practică aceste implementări, dar aducem totuși la cunoștința sau conștiința cititorilor faptul că de cele mai multe ori, certificarea pe ISO27001 înseamnă obținerea unui certificat și a unei documentații… la un preț de cele mai multe ori sub limita prețurilor de dumping.

După mai multe surse, sunt puțini implementatori sau companii care își pun problema unui instrument pentru implementarea corectă a standardului. Asta pentru că afacerea cu certificarea ISO27001 a fost dusă în zona balcanizării certificărilor asemănător standardelor ISO9001:Quality management systems (Managementul calității) sau ISO14001: Managementul Mediului… Pentru 700 de euro ai trei standarde! Nu este greu să dați o căutare pe Internet după unul din cele 3 standarde ca să vedeți listele de prețuri. Cât durează o astfel de implementare? Un răspuns probabil, îl dă ISO27006 cu privire la standardele de auditare. Dacă pentru o companie cu 2 – 10 angajați, auditul de certificare este bugetat 2 oameni 5 zile… e cineva în măsură să justifice prețuri ca cele vehiculate pe Internet pentru implementare?

În episodul următor, despre SharePoint Fundation 2010 ca instrument de implementare a ISO27001. Keep close!

Blog la WordPress.com.

SUS ↑