Procedura de prevenție, detecție și sancțiune anti-plagiat – Dezbatere publică

În urmă cu ceva timp am publicat un articol SafeAssign pentru lucrările de disertație și licență. Astăzi se pare că avem nevoie de mai mult, de aceea propun dezbaterii publice o procedură cu privire la metodele de prevenire, detecție și sancționare a cazurilor de plagiat din cadrul FEAA, Iași.

Documentul de mai jos este o propunere și vă sunt recunoscător pentru contribuțiile în îmbunătățirea acestuia. El are format de procedură cu numerotare. Pentru cei care doresc să ajute, vă rog să citiți în detaliu procedura, și să notați într-un fișier text observațiile după care să le publicați în secțiunea comentarii sau să mi le trimiteți pe e-mail.

Sursele de inspirație pentru realizarea documentului sunt articolul de mai sus și referințele web de la final, în ordinea importanței lor.

 

1 SCOP

Scopul acestei proceduri este prezentarea activităților premergătoare, curente și ulterioare care sunt întreprinse de factorii responsabili și de execuție din cadrul FEAA, în situația apariției cazurilor de plagiat.

1.1. Indicatorii de performanță ai procesului:

 • Un procent cât mai mic de cazuri de plagiat academic în rândul studenților, masteranzilor, doctoranzilor într-un semestru.

1.2. Premise:

 • Prezenta procedură are drept scop detecția și combaterea plagiatului în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din carul UAIC Iași;
 • Prezenta procedură nu reprezintă o formă completă și exhaustivă de detecție și combatere a plagiatului;
 • Prezenta procedură nu exonerează cadrele didactice de citirea și verificarea în paralel a lucrărilor de licență, disertație sau doctorat;
 • De prevederile prezentei proceduri nu se poate preleva nici un student, masterand sau doctorand al facultății;
 • Aceasta procedură poate suferi modificări în timp în scopul îmbunătățirii procesului de prevenție, detecție și sancționare ale celor implicați;
 • Necunoașterea prevederilor acestei proceduri nu exonerează studenții, masteranzii sau doctoranzii de prevederile și sancțiunile acesteia;
 • Procentele de scanare electronică a lucrărilor nu este o cifră exactă și o cifră aproximativă care trebuie analizată în detaliu de autorul scanării;
 • Studenții, masteranzii sau doctoranzii nu au acces direct la sistemul de scanare anti-plagiat.

2 DOMENIUL DE APLICARE

Această procedură se aplică studenților, masteranzilor sau doctoranzilor înscriși la diferite forme de învățământ sau specializări în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul UAIC, Iași.

3 REFERINȚE NORMATIVE

Organizarea și desfășurarea procesului are la bază prevederile următoarelor documente:

1) Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea educației naționale – Legea învățământului;

2) Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

3) OUG nr. 75/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

4) Ordonanța nr. 28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;

5) SR EN ISO 9001 : 2008 Sisteme de Management a Calității. Cerințe;

6) Regulamente interne ale facultății.

4 DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 Definiții

4.1.1. Integritatea academică: răspundere pentru calitatea activităților academice desfășurate, onestitate în munca realizată, respect pentru comunitatea intelectuală din care fiecare student, masterand sau doctorand face parte.

4.1.2. Frauda academică: acțiunea unui student, masterand sau doctorand care are ca rezultat falsificarea evaluării academice a respectivului student/masterand/doctorand sau a altui student/masterand/doctorand.

4.1.3. Plagiatul academic: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;

4.1.4. Coautor al unei publicații: orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;

4.1.5. Confecționarea de rezultate sau date: raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;

4.1.6. Falsificarea de rezultate sau date: raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;

4.1.7. Autoplagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

4.2 Abrevieri

4.2.1. UAIC – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

4.2.2. FEAA – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

5 RESPONSABILITĂȚI

5.1. Proprietarul procesului documentat în această procedură privind plagiatul academic în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor este Biroul Consiliului Facultății și răspunde în această calitate de:

 • · studiază toate cazurile de fraudă și/sau plagiat care îi sunt aduse în atenție;
 • · informează studentul, masterandul sau doctorandul în cauză cu privire la deciziile luate, sancțiunile impuse, modalitatea de aplicare a sancțiunilor;
 • · studiază contestațiile și înștiințează studentul, masterandul sa doctorandul în cauză cu privire la hotărârile luate;
 • · propune Conducerii Facultății exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului.

5.2. Alte persoane cu responsabilități în procesul documentat sunt: Comisia de examen, Departamentul e-learning, studenții, masteranzii sau doctoranzii implicați în cazuri de fraudă și/sau plagiat.

5.3. Responsabilitățile departamentului e-learning sunt:

 • · aduc în atenția Biroului Consiliului Facultății situațiile de fraudă și/sau plagiat;
 • · informează studenții, masteranzii sau doctoranzii suspectați de fraudă și/sau plagiat.

5.4. Responsabilitățile studenților, masteranzilor sau doctoranzilor sunt:

 • · colaborează cu Biroul Consiliului Facultății pe tot parcursul investigațiilor, punând la dispoziție toate documentele cerute;
 • · se supune deciziilor Biroului Consiliului Facultății și Conducerii Facultății;
 • · se supune sancțiunilor impuse.

6 PROCEDURA

6.1 Diagrama de context

diagrama

6.1.1. Pas 1 – Studentul realizează lucrarea și o prezintă profesorului coordonator

6.1.2. Pas 2 – Profesorul coordonator evaluează lucrarea după propriile sale valori științifice.

6.1.3. Pas 2.1. – Profesorul încarcă lucrarea în SafeAssign din BlackBoard. Profesorul va selecta opțiunea: Submit as draft (do not add papers to Institutional Search Database) în momentul încărcării. După o perioadă de timp (5-10 minute) profesorul poate vizualiza procentul de plagiat oferit de sistem.

6.1.4. După afișarea procentului, profesorul va accesa raportul de scanare și va verifica dacă lucrarea este încărcată complet în raport. În cazul în care raportul nu conține lucrarea în mod integral, va elimina lucrarea din sistem și o va încărca din nou în format PDF.

6.1.5. În cazul în care procentul este mai mare sau egal decât 40%, dar și în celelalte cazuri, profesorul va accesa raportul pentru a studia sursele de copiere a textului din lucrare.

6.1.6. Profesorul poate, dar nu este obligat, să salveze raportul de scanare pe calculatorul propriu și să îl partajeze cu studentul pentru efectuarea de modificări ale pasajelor copiate.

6.1.7. În cazul în care procentul de copiere este de 100% și la referințe apare o singură referință, profesorul va investiga cine este autorul lucrării din care s-a plagiat. În cazul în care nu are acces la acea lucrare va apela la Departamentul e-Learning pentru investigații suplimentare.

6.1.8. Pas 2.2. – Profesorul va elimina lucrarea din sistem pentru a preveni duplicarea conținutului în momentul scanării oficiale care va fi realizată de Departamentul de e-Learning. În cazul în care profesorul uită să elimine lucrarea din sistem, iar la scanarea oficială se detectează un procent de 100% din lucrare, se va declanșa procesul de investigație și aplicarea sancțiunilor prevăzute de această procedură.

6.1.9. În cazul în care profesorul coordonator decide că lucrarea de licență, disertație sau doctorat, trebuie refăcută integral, fișierul aferent poate rămâne în sistem pentru a constitui bază de scanare pentru eventuale tentative de modificare superficială a lucrării.

6.1.10. Pas 3 – Studentul va salva lucrarea în varianta finală, o va inscripționa pe CD sau DVD în format: PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT. Textul trebuie să poată fi copiat din documentul respectiv.

6.1.11. Numele fișierului salvat pe CD/DVD trebuie să fie de forma: NUME INITIALA TATALUI PRENUME – Titlul lucrării. Numele fișierului NU trebuie să depășească 127 de caractere!

6.1.12. Pas 4 – Studentul va tipări lucrarea conform normativelor în vigoare și va depune lucrarea și CD/DVD la Comisia de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.13. Pas4.1. – Studentul depune odată cu lucrarea tipărită CD/DVD cu lucrarea inscripționată conform specificațiilor de la Pas 3. Comisia nu va verifica integritatea conținutului fișierului. CD/DVD-urile vor fi transmise la Departamentul e-Learning care va copia fișierele pe calculatorul local.

6.1.14. În momentul predării unei lucrări în format electronic, studentul, masterandul sau doctorandul consimte implicit introducerea textului în baza de date a programului de detectare a plagiatului și confruntarea cu lucrările originale.

6.1.15. În cazul în care Departamentul e-Learning nu poate copia conținutul CD/DVD-ului va face un centralizator cu numele și titlul lucrării și va publica lista CD/DVD-urilor care nu pot fi citite și va afișa lista pe Portal în secțiunea Licență, Disertație sau Doctorat după caz. Studenții care nu livrează în termen de 24 de ore de la afișare un fișier care poate fi citit, vor fi eliminați automat din examenul de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.16. Pas 5 – Departamentul e-Learning va deschide rând pe rând fișierele de la studenți, va copia tot textul din document și va crea un nou fișier de tip Text în aplicația Notepad sau echivalentă cu conținutul original al fișierului primit de la Comisia de licență, Disertație sau Doctorat. Numele noului fișier text va fi același cu numele fișierului de pe CD. După salvare fișierul text se va încărca în baza de date pentru scanare.

6.1.17. Fișierul text va fi investigat sumar pentru a depista eventuale caractere ”albe” sau caractere speciale din documentul original. Lucrările care conțin astfel de caractere în mod repetat, abuziv vor fi clasificate într-un Raport de fraudă care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor.

6.1.18. Raportul de fraudă va fi publicat până la susținerea publică a lucrărilor pe Portalul facultății în Licență, Disertație sau Doctorat după caz.

6.1.19. Pas 6 – Departamentul de e-Learning va realiza un Raport de scanare care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor sau aprobare după caz.

6.1.20. Procentele de plagiat sub 40% sunt acceptate pentru susținere publică iar profesorii din comisii NU pot motiva respingerea unei lucrări de la susținerea publică pe baza unui procent mai mic strict de 40%, dar au libertatea de a evalua o lucrare conform propriilor valori și a normativelor în vigoare.

6.2 Descrierea activităților în caz de detecție a plagiatului

6.2.1. În cazul în care se constată o situație de fraudă și/sau plagiat, Biroul Consiliului Facultății va decide eliminarea lucrării de la susținerea publică și aplică următoarele sancțiuni studentului, masterandului sau doctorandului: avertisment scris și/sau exmatriculare.

6.2.2. Studentul, masterandul sau doctorandul în cauză are posibilitatea de a face contestație timp de 24 de ore de la incident. Biroul Consiliului Facultății poate soluționa cazul favorabil studentului, masterandului sau doctorandului, acțiunea fiind astfel finalizată.

6.2.3. Dacă în urma studierii cazului, Biroul Consiliului Facultății constată frauda și/sau plagiatul, stabilește sancțiunile și informează studentul, masterandul sau doctorandul cu privire la sancțiunile impuse, în curs de 24 de ore, urmând aplicarea sancțiunilor.

6.2.4. Sancțiunile impuse unui student, masterand sau doctorand vor fi consemnate în dosarul personal al acestuia.

6.3 Sancțiuni impuse în caz de plagiat

6.3.1. În cazul în care lucrarea a fost declarată respinsă, va fi declarată nulă de către Biroul Consiliului Facultății, iar studentului, masterandului sau doctorandului îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 12 luni. Dacă studentul, masterandul sau doctorandul a plagiat o lucrare de licență, disertație sau doctorat, coordonatorul științific va fi sancționat prin suspendarea drepturilor de a coordona lucrări de finalizare a studiilor, până la soluționarea cazului.

6.3.2. În cazul în care prin orice formă, inclusiv cele de la punctul 6.1.17, studentul încearcă să fraudeze sistemul de detecție a plagiatului, Biroul Consiliului Facultății, pe baza Raportului de fraudă, va dispune eliminarea lucrării din examen, exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului căruia îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 24 luni.

6.4 Excepții pentru analiza procentului de plagiat

6.4.1. Biroul Consiliului Facultății poate decide diminuarea procentului de plagiat al unei lucrări de licență, disertație sau doctorat în unul din următoarele cazuri:

 • · Texte ale autorului, incluse în lucrări sau proiecte predate la disciplina Proiecte economice și care au fost incluse și în lucrarea de licență;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de specialitate susținute public la diferite concursuri studențești, olimpiade sau reviste științifice incluse și în lucrarea de licență, disertație sau doctorat;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de doctorat susținute public, incluse și în lucrarea de doctorat.

6.5 Prevenirea plagiatului

Pentru a preveni plagiatul în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, tutorii de an și/sau persoanele responsabile oferă, încă de la începutul activității academice, cât mai multe informații cum ar fi:

 • · definiția fraudei și a plagiatului
 • · exemple de cazuri concrete
 • · sancțiuni impuse
 • · modul de soluționare a cazurilor
 • · explicarea metodologiei de întocmire a unei lucrări științifice
 • · metodica studiului și a pregătirii pentru examen
 • · discuții libere
 • · materiale de informare: flyere, postere etc

7 ÎNREGISTRĂRI

7.1. Raport de fraudă

7.2. Raport de scanare

7.3. Decizia Biroului Consiliului Facultății

8 RESURSE

8.1. Identificarea necesarului de resurse este asigurată de către Biroul Consiliului Facultății.

8.2. Pentru derularea procesului documentat sunt necesare trei categorii de resurse: umane, materiale și financiare.

8.3. Biroul Consiliului Facultății transmite spre aprobare Conducerii Facultății necesarul de resurse.

===== Final procedură ======

Aștept timp de o săptămână comentarii și sugestii.

Referințe web:

SafeAssign pentru lucrările de disertație și licență

Având în vedere că sunt oarecum vinovat de această nouă normă din FEAA cred că ar fi utile câteva clarificări.

În primul rând trebuie să vedem sensul pozitiv al acestei măsuri revoluționare în învățământul românesc. Multă lume acuză studenții și absolvenții și nu numai că folosesc tot felul de tehnici și metode de a copia lucrările de absolvire de pe Internet sau de la diferite surse. Sunt convins că acestea sunt doar excepții, amploarea fenomenului fiind doar un subiect de presă destul de bine vândut.

În urma utilizării SafeAssign vom putea vedea dimensiunea exactă a acestui fenomen și ca o măsură imediată, diminuarea sa până la eradicare în primii 2 ani de la utilizare.

Pentru a putea accede în topul mondial al universităților, trebuie să ne asigurăm că finalitatea studiilor este una comparabilă cu a altor universități.

Câteva precizări de ordin tehnic:

 • utilizarea SafeAssign rămâne la decizia profesorului coordonator sau a conducerii instituției în caz de reclamații
 • procentul de 50% nu este unul imposibil.
 • procentul de scanare, nu este unul 100% exact, ci poate fi interpretabil, doar lucrările copiate 100% dintr-o singură sursă pot face obiectul acestei clauze.
 • lucrările scanate vor rămâne în baza de date a instituției și ele vor fi folosite drept bază de scanare pentru generațiile viitoare.
 • Procentul rezultat în urma scănării nu va fi interpretat de profesori ca atare ci se va analiza componența procentului precum și conținutul lucrării.
 • Rezultatul scanărilor nu va fi făcut public decât dacă aceasta este decizia profesorului coordonator sau a Conducerii facultății.

Câteva exemple și interpretări ale rezultatelor:

SafeAssign Exemplu 1

Lucrarea prezentată este copiată în proporție de 82% din diferite surse de pe Internet dar și din baza de date internă.

SafeAssign Exemplu 2

Exemplu despre modul în care este interpretată o frază în document și cum apare ea în original. Procentul de echivalență este de 84% pentru că studentul a scris fără diacritice.

Mai multe detalii, reguli și experiențe:

Personal vă urez succes și inspirație la scris.

[Fun și nu prea] Problemă deontologică

Având în vedere faptul că este sfârșitul semestrului și evaluările studențești sunt în mare vervă, calitatea educației din ce în ce mai scăzută, după cum trâmbițează sus și tare organismele de resort, care ar trebui să facă mai mult decât să denigreze, am luat decizia de a fi un pic mai exigent anul acesta.
Exigența, de multe ori, nu este un criteriu foarte corect, din punctul meu de vedere, pentru că nu este în nici un caz cea mai bună componentă a unui sistem educațional. Iar despre evaluare exigentă, am aceeași convingere că este o metodă neproductivă, stârnind o panică nejustificată în rândul studenților, rumori și alte stări de leșin în timpul examenului, fiind asimilată de multe ori și de studenți dar la fel de multe ori și de aplicanții acesteia, într-un mod polițienesc, militar, cum vreți să-i mai spuneți.
Credința mea, este că obiectivitatea trebuie să fie cuvântul de ordine la un examen. Dar de multe ori, examenul nu are cum să fie complet obiectiv, dacă el se desfășoară punctual, după un efort de câteva zile de învățat, după care uiți totul. Pentru a fi obiectivă, evaluarea trebuie să se desfășoare de-a lungul întregului proces de predare, și să conțină cel puțin 3 criterii distincte de evaluare:

 • referat tematic: pentru a obliga studentul să vadă și alte opinii despre tematica prezentată la curs;
 • test grilă: pentru a identifica gradul de asimilare a noțiunilor teoretice;
 • eseu scris: pentru a identifica capacitatea de sinteză a studentului și aplicarea noțiunilor teoretice într-un caz practic sau real.

Pe lângă acestea mai pot exista metode de evaluare de genul:

 • proiect: în special pentru disciplinele mai exacte, în care studentul aplică pe un caz real cunoștințele asimilate;
 • prezentare tematică: în special pentru disciplinele de intercomunicare (marketing, management de proiecte, comerț, limbi străine etc.) în care sunt evaluate componentele de prezentare și reacție în fața unui public.

Pentru contestatarii sistemului de tip referate și aplaudacii plagiatului, repet că problema aceasta este rezolvată de mult timp, un exemplu super fiind Safe Assign-ul din BlackBoard.

Revenind la titlul articolului, problema mea deontologică, este legată de feedbackul pe care-l primești din partea studentului în timpul sesiunilor de evaluare.

Care dintre cele două situații v-ar conveni mai mult și cum ați reacționa în contextul fiecăreia dintre ele?

 1. Feedback direct: Studentul vine și îți spune că nu-i place atitudinea ta de tip: talk to the hand, și poate ar fi mai corect să-ți revizuiești comportamentul;
  sau
 2. Feedback indirect: Mergi la baie și vezi scris pe perete cu materii fecale: Greavu must die!!!

Mărturisesc că pe mine, a doua variantă m-a amuzat teribil… la prima vedere, iar prima m-a pus într-o situație oarecum ciudată, pentru că nu aveam un argument solid să o combat, iar dacă aș fi încercat o abordare combativă pe criterii de forță, ar fi însemnat o bătălie pierdută și o adâncire a sentimentului de frustrare și dezamăgire în rândul studenților.

Puneți-vă în cele două ipostaze și împărtășiți cu noi modul în care ați reacționa.

Baftă în stressiune!

Disclaimer: Acest articol poate fi considerat un pamflet și tratat ca atare.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑