Procedura de prevenție, detecție și sancțiune anti-plagiat – Dezbatere publică


În urmă cu ceva timp am publicat un articol SafeAssign pentru lucrările de disertație și licență. Astăzi se pare că avem nevoie de mai mult, de aceea propun dezbaterii publice o procedură cu privire la metodele de prevenire, detecție și sancționare a cazurilor de plagiat din cadrul FEAA, Iași.

Documentul de mai jos este o propunere și vă sunt recunoscător pentru contribuțiile în îmbunătățirea acestuia. El are format de procedură cu numerotare. Pentru cei care doresc să ajute, vă rog să citiți în detaliu procedura, și să notați într-un fișier text observațiile după care să le publicați în secțiunea comentarii sau să mi le trimiteți pe e-mail.

Sursele de inspirație pentru realizarea documentului sunt articolul de mai sus și referințele web de la final, în ordinea importanței lor.

 

1 SCOP

Scopul acestei proceduri este prezentarea activităților premergătoare, curente și ulterioare care sunt întreprinse de factorii responsabili și de execuție din cadrul FEAA, în situația apariției cazurilor de plagiat.

1.1. Indicatorii de performanță ai procesului:

 • Un procent cât mai mic de cazuri de plagiat academic în rândul studenților, masteranzilor, doctoranzilor într-un semestru.

1.2. Premise:

 • Prezenta procedură are drept scop detecția și combaterea plagiatului în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din carul UAIC Iași;
 • Prezenta procedură nu reprezintă o formă completă și exhaustivă de detecție și combatere a plagiatului;
 • Prezenta procedură nu exonerează cadrele didactice de citirea și verificarea în paralel a lucrărilor de licență, disertație sau doctorat;
 • De prevederile prezentei proceduri nu se poate preleva nici un student, masterand sau doctorand al facultății;
 • Aceasta procedură poate suferi modificări în timp în scopul îmbunătățirii procesului de prevenție, detecție și sancționare ale celor implicați;
 • Necunoașterea prevederilor acestei proceduri nu exonerează studenții, masteranzii sau doctoranzii de prevederile și sancțiunile acesteia;
 • Procentele de scanare electronică a lucrărilor nu este o cifră exactă și o cifră aproximativă care trebuie analizată în detaliu de autorul scanării;
 • Studenții, masteranzii sau doctoranzii nu au acces direct la sistemul de scanare anti-plagiat.

2 DOMENIUL DE APLICARE

Această procedură se aplică studenților, masteranzilor sau doctoranzilor înscriși la diferite forme de învățământ sau specializări în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul UAIC, Iași.

3 REFERINȚE NORMATIVE

Organizarea și desfășurarea procesului are la bază prevederile următoarelor documente:

1) Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea educației naționale – Legea învățământului;

2) Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

3) OUG nr. 75/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

4) Ordonanța nr. 28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;

5) SR EN ISO 9001 : 2008 Sisteme de Management a Calității. Cerințe;

6) Regulamente interne ale facultății.

4 DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 Definiții

4.1.1. Integritatea academică: răspundere pentru calitatea activităților academice desfășurate, onestitate în munca realizată, respect pentru comunitatea intelectuală din care fiecare student, masterand sau doctorand face parte.

4.1.2. Frauda academică: acțiunea unui student, masterand sau doctorand care are ca rezultat falsificarea evaluării academice a respectivului student/masterand/doctorand sau a altui student/masterand/doctorand.

4.1.3. Plagiatul academic: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;

4.1.4. Coautor al unei publicații: orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;

4.1.5. Confecționarea de rezultate sau date: raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;

4.1.6. Falsificarea de rezultate sau date: raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;

4.1.7. Autoplagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

4.2 Abrevieri

4.2.1. UAIC – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

4.2.2. FEAA – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

5 RESPONSABILITĂȚI

5.1. Proprietarul procesului documentat în această procedură privind plagiatul academic în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor este Biroul Consiliului Facultății și răspunde în această calitate de:

 • · studiază toate cazurile de fraudă și/sau plagiat care îi sunt aduse în atenție;
 • · informează studentul, masterandul sau doctorandul în cauză cu privire la deciziile luate, sancțiunile impuse, modalitatea de aplicare a sancțiunilor;
 • · studiază contestațiile și înștiințează studentul, masterandul sa doctorandul în cauză cu privire la hotărârile luate;
 • · propune Conducerii Facultății exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului.

5.2. Alte persoane cu responsabilități în procesul documentat sunt: Comisia de examen, Departamentul e-learning, studenții, masteranzii sau doctoranzii implicați în cazuri de fraudă și/sau plagiat.

5.3. Responsabilitățile departamentului e-learning sunt:

 • · aduc în atenția Biroului Consiliului Facultății situațiile de fraudă și/sau plagiat;
 • · informează studenții, masteranzii sau doctoranzii suspectați de fraudă și/sau plagiat.

5.4. Responsabilitățile studenților, masteranzilor sau doctoranzilor sunt:

 • · colaborează cu Biroul Consiliului Facultății pe tot parcursul investigațiilor, punând la dispoziție toate documentele cerute;
 • · se supune deciziilor Biroului Consiliului Facultății și Conducerii Facultății;
 • · se supune sancțiunilor impuse.

6 PROCEDURA

6.1 Diagrama de context

diagrama

6.1.1. Pas 1 – Studentul realizează lucrarea și o prezintă profesorului coordonator

6.1.2. Pas 2 – Profesorul coordonator evaluează lucrarea după propriile sale valori științifice.

6.1.3. Pas 2.1. – Profesorul încarcă lucrarea în SafeAssign din BlackBoard. Profesorul va selecta opțiunea: Submit as draft (do not add papers to Institutional Search Database) în momentul încărcării. După o perioadă de timp (5-10 minute) profesorul poate vizualiza procentul de plagiat oferit de sistem.

6.1.4. După afișarea procentului, profesorul va accesa raportul de scanare și va verifica dacă lucrarea este încărcată complet în raport. În cazul în care raportul nu conține lucrarea în mod integral, va elimina lucrarea din sistem și o va încărca din nou în format PDF.

6.1.5. În cazul în care procentul este mai mare sau egal decât 40%, dar și în celelalte cazuri, profesorul va accesa raportul pentru a studia sursele de copiere a textului din lucrare.

6.1.6. Profesorul poate, dar nu este obligat, să salveze raportul de scanare pe calculatorul propriu și să îl partajeze cu studentul pentru efectuarea de modificări ale pasajelor copiate.

6.1.7. În cazul în care procentul de copiere este de 100% și la referințe apare o singură referință, profesorul va investiga cine este autorul lucrării din care s-a plagiat. În cazul în care nu are acces la acea lucrare va apela la Departamentul e-Learning pentru investigații suplimentare.

6.1.8. Pas 2.2. – Profesorul va elimina lucrarea din sistem pentru a preveni duplicarea conținutului în momentul scanării oficiale care va fi realizată de Departamentul de e-Learning. În cazul în care profesorul uită să elimine lucrarea din sistem, iar la scanarea oficială se detectează un procent de 100% din lucrare, se va declanșa procesul de investigație și aplicarea sancțiunilor prevăzute de această procedură.

6.1.9. În cazul în care profesorul coordonator decide că lucrarea de licență, disertație sau doctorat, trebuie refăcută integral, fișierul aferent poate rămâne în sistem pentru a constitui bază de scanare pentru eventuale tentative de modificare superficială a lucrării.

6.1.10. Pas 3 – Studentul va salva lucrarea în varianta finală, o va inscripționa pe CD sau DVD în format: PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT. Textul trebuie să poată fi copiat din documentul respectiv.

6.1.11. Numele fișierului salvat pe CD/DVD trebuie să fie de forma: NUME INITIALA TATALUI PRENUME – Titlul lucrării. Numele fișierului NU trebuie să depășească 127 de caractere!

6.1.12. Pas 4 – Studentul va tipări lucrarea conform normativelor în vigoare și va depune lucrarea și CD/DVD la Comisia de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.13. Pas4.1. – Studentul depune odată cu lucrarea tipărită CD/DVD cu lucrarea inscripționată conform specificațiilor de la Pas 3. Comisia nu va verifica integritatea conținutului fișierului. CD/DVD-urile vor fi transmise la Departamentul e-Learning care va copia fișierele pe calculatorul local.

6.1.14. În momentul predării unei lucrări în format electronic, studentul, masterandul sau doctorandul consimte implicit introducerea textului în baza de date a programului de detectare a plagiatului și confruntarea cu lucrările originale.

6.1.15. În cazul în care Departamentul e-Learning nu poate copia conținutul CD/DVD-ului va face un centralizator cu numele și titlul lucrării și va publica lista CD/DVD-urilor care nu pot fi citite și va afișa lista pe Portal în secțiunea Licență, Disertație sau Doctorat după caz. Studenții care nu livrează în termen de 24 de ore de la afișare un fișier care poate fi citit, vor fi eliminați automat din examenul de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.16. Pas 5 – Departamentul e-Learning va deschide rând pe rând fișierele de la studenți, va copia tot textul din document și va crea un nou fișier de tip Text în aplicația Notepad sau echivalentă cu conținutul original al fișierului primit de la Comisia de licență, Disertație sau Doctorat. Numele noului fișier text va fi același cu numele fișierului de pe CD. După salvare fișierul text se va încărca în baza de date pentru scanare.

6.1.17. Fișierul text va fi investigat sumar pentru a depista eventuale caractere ”albe” sau caractere speciale din documentul original. Lucrările care conțin astfel de caractere în mod repetat, abuziv vor fi clasificate într-un Raport de fraudă care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor.

6.1.18. Raportul de fraudă va fi publicat până la susținerea publică a lucrărilor pe Portalul facultății în Licență, Disertație sau Doctorat după caz.

6.1.19. Pas 6 – Departamentul de e-Learning va realiza un Raport de scanare care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor sau aprobare după caz.

6.1.20. Procentele de plagiat sub 40% sunt acceptate pentru susținere publică iar profesorii din comisii NU pot motiva respingerea unei lucrări de la susținerea publică pe baza unui procent mai mic strict de 40%, dar au libertatea de a evalua o lucrare conform propriilor valori și a normativelor în vigoare.

6.2 Descrierea activităților în caz de detecție a plagiatului

6.2.1. În cazul în care se constată o situație de fraudă și/sau plagiat, Biroul Consiliului Facultății va decide eliminarea lucrării de la susținerea publică și aplică următoarele sancțiuni studentului, masterandului sau doctorandului: avertisment scris și/sau exmatriculare.

6.2.2. Studentul, masterandul sau doctorandul în cauză are posibilitatea de a face contestație timp de 24 de ore de la incident. Biroul Consiliului Facultății poate soluționa cazul favorabil studentului, masterandului sau doctorandului, acțiunea fiind astfel finalizată.

6.2.3. Dacă în urma studierii cazului, Biroul Consiliului Facultății constată frauda și/sau plagiatul, stabilește sancțiunile și informează studentul, masterandul sau doctorandul cu privire la sancțiunile impuse, în curs de 24 de ore, urmând aplicarea sancțiunilor.

6.2.4. Sancțiunile impuse unui student, masterand sau doctorand vor fi consemnate în dosarul personal al acestuia.

6.3 Sancțiuni impuse în caz de plagiat

6.3.1. În cazul în care lucrarea a fost declarată respinsă, va fi declarată nulă de către Biroul Consiliului Facultății, iar studentului, masterandului sau doctorandului îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 12 luni. Dacă studentul, masterandul sau doctorandul a plagiat o lucrare de licență, disertație sau doctorat, coordonatorul științific va fi sancționat prin suspendarea drepturilor de a coordona lucrări de finalizare a studiilor, până la soluționarea cazului.

6.3.2. În cazul în care prin orice formă, inclusiv cele de la punctul 6.1.17, studentul încearcă să fraudeze sistemul de detecție a plagiatului, Biroul Consiliului Facultății, pe baza Raportului de fraudă, va dispune eliminarea lucrării din examen, exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului căruia îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 24 luni.

6.4 Excepții pentru analiza procentului de plagiat

6.4.1. Biroul Consiliului Facultății poate decide diminuarea procentului de plagiat al unei lucrări de licență, disertație sau doctorat în unul din următoarele cazuri:

 • · Texte ale autorului, incluse în lucrări sau proiecte predate la disciplina Proiecte economice și care au fost incluse și în lucrarea de licență;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de specialitate susținute public la diferite concursuri studențești, olimpiade sau reviste științifice incluse și în lucrarea de licență, disertație sau doctorat;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de doctorat susținute public, incluse și în lucrarea de doctorat.

6.5 Prevenirea plagiatului

Pentru a preveni plagiatul în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, tutorii de an și/sau persoanele responsabile oferă, încă de la începutul activității academice, cât mai multe informații cum ar fi:

 • · definiția fraudei și a plagiatului
 • · exemple de cazuri concrete
 • · sancțiuni impuse
 • · modul de soluționare a cazurilor
 • · explicarea metodologiei de întocmire a unei lucrări științifice
 • · metodica studiului și a pregătirii pentru examen
 • · discuții libere
 • · materiale de informare: flyere, postere etc

7 ÎNREGISTRĂRI

7.1. Raport de fraudă

7.2. Raport de scanare

7.3. Decizia Biroului Consiliului Facultății

8 RESURSE

8.1. Identificarea necesarului de resurse este asigurată de către Biroul Consiliului Facultății.

8.2. Pentru derularea procesului documentat sunt necesare trei categorii de resurse: umane, materiale și financiare.

8.3. Biroul Consiliului Facultății transmite spre aprobare Conducerii Facultății necesarul de resurse.

===== Final procedură ======

Aștept timp de o săptămână comentarii și sugestii.

Referințe web:

Publicitate

7 gânduri despre „Procedura de prevenție, detecție și sancțiune anti-plagiat – Dezbatere publică

 1. 1. “Procedura de prevenție, detecție și sancțiune anti-plagiat” vs. “Scopul acestei proceduri este prezentarea activităților premergătoare, curente și ulterioare care sunt întreprinse de factorii responsabili și de execuție din cadrul FEAA, în situația apariției cazurilor de plagiat.”

  Corect este o procedura pentru identificarea si sancționarea cazurilor de plagiat.

  2. REFERINȚE NORMATIVE
  Carta UAIC. Este document impus prin lege. Include Codul Etic aplicabil tuturor membrilor UAIC. Este referenţiată în contractul de studii şi contractul de muncă.

  ” (2) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi apără dreptul la proprietatea
  intelectuală (….)”

  ” Studenţii sunt obligaţi să nu primească, să nu ofere şi să nu tolereze folosirea unor
  mijloace ilicite în activitatea de evaluare, în pregătirea referatelor, lucrărilor de licență, a dizertațiilor, să nu comită fraudă intelectuală;”

  “Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultății în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedește că acestea au fost
  obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului.”

  ” Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară.”

  Se ajunge astfel la responsabilități conform Cod Civil.

  3. RESPONSABILITĂȚI
  Responsabilitatea principala este a autorului care creează opera!

  4. Profesorul trebuie să verifice raportul indiferent de procentul afișat.

  5. Procentul de 40 % este prea mare! Nu se justifică preluarea nici măcar a unor definiții într-un procent atît de mare pentru a fi acceptat.

  Apreciază

 2. Câteva idei și comentarii:

  Ar fi de eliminat povestea cu contestația în situația în care procentul obținut de cadrul didactic și cel de la e-learning coincid sau sunt foarte apropiate. Aceasta în condițiile în care nu se mai pot utiliza alte mijloace de către o terță parte pentru a valida sau invalida decizia.

  Susțin opinia domnului Munteanu referitoare la procentul prea mare permis.

  Partea cu CD-ul este de modă veche. Firesc ar fi să existe o pagină de încărcare a documentelor accesabilă cu user și parolă.

  Aș elimina și ideea de la 6.1.6 legată de posibilitatea partajării cu studentul a raportului. Când poliția investighează nu-i spune hoțului ce dovezi are și cum le va utiliza. Știu că exagerez însă grija absolventului trebuie să fie aceea de a produce o lucrare originală și nu cum să nu fie prins (a se vedea cazul cu ghilimele albe și războiul de care povesteai pe facebook.)

  Prevenția se poate realiza și prin poziționarea unui curs obligatoriu de metodologia cercetării în anul I de licență / master astfel încât să fie clar ce anume presupune o cercetare și etica legată de aceasta.

  Apreciază

 3. Sustin cele 2 comentarii de mai sus, enumerand cateva elemente „vitale”:
  1. suport normativ – Codul de etica si deontologie profesionala UAIC
  2. nepartajarea raportului plagiatului cu autorul/studentul
  3. curs obligatoriu – metodologia cercetarii

  Mentiuni personale / Propuneri:
  0, suport normativ – Termeni si conditii de utilizare a platformei e-learning FEAA

  1. Limita maxima admisa a procentajului plagiatului – 40% poate fi diminuata la valori (diferentiate licenta/disertatie/doctorat) care se pot stabili de catre Consiliul Facultatii, in urmatoarea SITUATIE / CONDITIE: referatul, lucrarea de licenta, disertatie, doctorat poate fi supus(a) verificarii plagiatului limitat la continutul practic, cercetare proprie, parte aplicativa.

  2. Verificarea/scanarea in format electronic a lucrarii de licență, disertație, doctorat reprezintă etapă primordială in examinarea/evaluarea studentului si este/trebuie realizata de catre profesorul coordonator – persoana avizată/cunoscătoare a domeniului/temei/subiectului

  3. Introducere curs in programa de invatamant – Metodologia Cercetarii/Elaborarii unei lucrari stiintifice

  Apreciază

 4. Luna aceasta (noiembrie 2013), o echipă de specialişti în IT a lansat primul soft de analiza de text şi detectare a plagiatului 100% românesc, adaptat special pentru scanarea eficientă a textelor scrise în limba romana – DetectarePlagiat.ro.
  Programul anti-plagiat combina scanarea extinsă a termenilor din dicţionarul explicativ al limbii române, o serie de algoritmi bazaţi pe elemente de inteligenţă artificială, analiza lingvistică asistată computerizat, dezambiguizare semantică automată, şi multe altele, într-o serie de scripturi şi modele de analiza ce permit scanarea antiplagiat a textelor scrise în limba romană.
  Într-o eră în care conţinutul online abundă în materiale şi texte de toate tipurile iar plagiatul a devenit o practică întâlnită şi în anumite cazuri celebre, un program eficient de scanare şi verificare a conţinutului de text adaptat specialităţilor limbii române era absolut necesar. Softul reprezintă un instrument extrem de util atât pentru întreaga comunitate academică (de la studenţi până la cadre didactice, comisii de examinare, autori şi editori de lucrări ştiinţifice), dar şi pentru cei ce administrează conţinut online (ziare, reviste, platforme de conţinut, etc.).
  Noutate absolută pentru România, programul este disponibil gratuit pe site-ul developer-ilor: http://detectareplagiat.ro/. Acesta operează analize complexe cu eficienţa şi viteza maxime, o lucrare de licenţă, un articol ştiinţific sau unul ce urmează a fi publicat pe un site putând fi scanate în câteva minute. Softul analizează în paralel conţinutul de text din documentul supus testării cu peste 10 miliarde de materialele indexate in baza de date a DetectarePlagiat.ro, precum şi cu miliarde de materiale disponibile pe internet, identificând instant similitudinile şi paragrafele care sunt copiate (plagiate).
  În acest mod se realizează detecţia eficientă a tentativelor de plagiat dar se pot verifica şi textele proprii sau articolele deja publicate pentru a vedea în ce măsură acestea se regăsesc la nivelul reţelei internet.
  Deşi versiuni pentru limba engleză există deja, majoritatea contra unei taxe care trebuie plătite, acestea sunt inutile în analiza unor texte scrise în limba romană; universităţile, mass-media, administratorii de site-uri şi platforme de conţinut, profesorii şi studenţii, precum şi orice alţi doritori se pot bucura acum gratuit de avantajele primului soft de detectare plagiat complet românesc, pe DetectarePlagiat.ro .

  Apreciază

 5. Pe langa multe softuri de detectare plagiat , exista si cateva unelete online gratuite care va pot permite verificarea unui text/articol de pana la 1500 de cuvinte . Aceste unelte va scutesc de instalarea unui soft pe calculator si puteti face verificare direct pe site-ul lor.
  O astfel de unealta online, care merita folosita se afla pe site-ul http://www.anti-plagiat.info

  Apreciază

  1. Multumim pentru info Mihai. Din pacate la un simplu test cu un text copiat de pe un site din afara, care nu necesita autentificare (public) nu am obtinut o sursa a acestuia. Poti sa ne dai mai multe detalii despre motorul de scanare „din spate”?

   Apreciază

  2. Acum am vazut ca scanati dupa fraze concrete pe google dar toate apar ca text unicat. Este un site de spam?

   Apreciază

Comentariile nu închise.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: