Procedura de prevenție, detecție și sancțiune anti-plagiat – Dezbatere publică

În urmă cu ceva timp am publicat un articol SafeAssign pentru lucrările de disertație și licență. Astăzi se pare că avem nevoie de mai mult, de aceea propun dezbaterii publice o procedură cu privire la metodele de prevenire, detecție și sancționare a cazurilor de plagiat din cadrul FEAA, Iași.

Documentul de mai jos este o propunere și vă sunt recunoscător pentru contribuțiile în îmbunătățirea acestuia. El are format de procedură cu numerotare. Pentru cei care doresc să ajute, vă rog să citiți în detaliu procedura, și să notați într-un fișier text observațiile după care să le publicați în secțiunea comentarii sau să mi le trimiteți pe e-mail.

Sursele de inspirație pentru realizarea documentului sunt articolul de mai sus și referințele web de la final, în ordinea importanței lor.

 

1 SCOP

Scopul acestei proceduri este prezentarea activităților premergătoare, curente și ulterioare care sunt întreprinse de factorii responsabili și de execuție din cadrul FEAA, în situația apariției cazurilor de plagiat.

1.1. Indicatorii de performanță ai procesului:

 • Un procent cât mai mic de cazuri de plagiat academic în rândul studenților, masteranzilor, doctoranzilor într-un semestru.

1.2. Premise:

 • Prezenta procedură are drept scop detecția și combaterea plagiatului în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din carul UAIC Iași;
 • Prezenta procedură nu reprezintă o formă completă și exhaustivă de detecție și combatere a plagiatului;
 • Prezenta procedură nu exonerează cadrele didactice de citirea și verificarea în paralel a lucrărilor de licență, disertație sau doctorat;
 • De prevederile prezentei proceduri nu se poate preleva nici un student, masterand sau doctorand al facultății;
 • Aceasta procedură poate suferi modificări în timp în scopul îmbunătățirii procesului de prevenție, detecție și sancționare ale celor implicați;
 • Necunoașterea prevederilor acestei proceduri nu exonerează studenții, masteranzii sau doctoranzii de prevederile și sancțiunile acesteia;
 • Procentele de scanare electronică a lucrărilor nu este o cifră exactă și o cifră aproximativă care trebuie analizată în detaliu de autorul scanării;
 • Studenții, masteranzii sau doctoranzii nu au acces direct la sistemul de scanare anti-plagiat.

2 DOMENIUL DE APLICARE

Această procedură se aplică studenților, masteranzilor sau doctoranzilor înscriși la diferite forme de învățământ sau specializări în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul UAIC, Iași.

3 REFERINȚE NORMATIVE

Organizarea și desfășurarea procesului are la bază prevederile următoarelor documente:

1) Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea educației naționale – Legea învățământului;

2) Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

3) OUG nr. 75/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

4) Ordonanța nr. 28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;

5) SR EN ISO 9001 : 2008 Sisteme de Management a Calității. Cerințe;

6) Regulamente interne ale facultății.

4 DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 Definiții

4.1.1. Integritatea academică: răspundere pentru calitatea activităților academice desfășurate, onestitate în munca realizată, respect pentru comunitatea intelectuală din care fiecare student, masterand sau doctorand face parte.

4.1.2. Frauda academică: acțiunea unui student, masterand sau doctorand care are ca rezultat falsificarea evaluării academice a respectivului student/masterand/doctorand sau a altui student/masterand/doctorand.

4.1.3. Plagiatul academic: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;

4.1.4. Coautor al unei publicații: orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;

4.1.5. Confecționarea de rezultate sau date: raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;

4.1.6. Falsificarea de rezultate sau date: raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;

4.1.7. Autoplagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

4.2 Abrevieri

4.2.1. UAIC – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

4.2.2. FEAA – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

5 RESPONSABILITĂȚI

5.1. Proprietarul procesului documentat în această procedură privind plagiatul academic în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor este Biroul Consiliului Facultății și răspunde în această calitate de:

 • · studiază toate cazurile de fraudă și/sau plagiat care îi sunt aduse în atenție;
 • · informează studentul, masterandul sau doctorandul în cauză cu privire la deciziile luate, sancțiunile impuse, modalitatea de aplicare a sancțiunilor;
 • · studiază contestațiile și înștiințează studentul, masterandul sa doctorandul în cauză cu privire la hotărârile luate;
 • · propune Conducerii Facultății exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului.

5.2. Alte persoane cu responsabilități în procesul documentat sunt: Comisia de examen, Departamentul e-learning, studenții, masteranzii sau doctoranzii implicați în cazuri de fraudă și/sau plagiat.

5.3. Responsabilitățile departamentului e-learning sunt:

 • · aduc în atenția Biroului Consiliului Facultății situațiile de fraudă și/sau plagiat;
 • · informează studenții, masteranzii sau doctoranzii suspectați de fraudă și/sau plagiat.

5.4. Responsabilitățile studenților, masteranzilor sau doctoranzilor sunt:

 • · colaborează cu Biroul Consiliului Facultății pe tot parcursul investigațiilor, punând la dispoziție toate documentele cerute;
 • · se supune deciziilor Biroului Consiliului Facultății și Conducerii Facultății;
 • · se supune sancțiunilor impuse.

6 PROCEDURA

6.1 Diagrama de context

diagrama

6.1.1. Pas 1 – Studentul realizează lucrarea și o prezintă profesorului coordonator

6.1.2. Pas 2 – Profesorul coordonator evaluează lucrarea după propriile sale valori științifice.

6.1.3. Pas 2.1. – Profesorul încarcă lucrarea în SafeAssign din BlackBoard. Profesorul va selecta opțiunea: Submit as draft (do not add papers to Institutional Search Database) în momentul încărcării. După o perioadă de timp (5-10 minute) profesorul poate vizualiza procentul de plagiat oferit de sistem.

6.1.4. După afișarea procentului, profesorul va accesa raportul de scanare și va verifica dacă lucrarea este încărcată complet în raport. În cazul în care raportul nu conține lucrarea în mod integral, va elimina lucrarea din sistem și o va încărca din nou în format PDF.

6.1.5. În cazul în care procentul este mai mare sau egal decât 40%, dar și în celelalte cazuri, profesorul va accesa raportul pentru a studia sursele de copiere a textului din lucrare.

6.1.6. Profesorul poate, dar nu este obligat, să salveze raportul de scanare pe calculatorul propriu și să îl partajeze cu studentul pentru efectuarea de modificări ale pasajelor copiate.

6.1.7. În cazul în care procentul de copiere este de 100% și la referințe apare o singură referință, profesorul va investiga cine este autorul lucrării din care s-a plagiat. În cazul în care nu are acces la acea lucrare va apela la Departamentul e-Learning pentru investigații suplimentare.

6.1.8. Pas 2.2. – Profesorul va elimina lucrarea din sistem pentru a preveni duplicarea conținutului în momentul scanării oficiale care va fi realizată de Departamentul de e-Learning. În cazul în care profesorul uită să elimine lucrarea din sistem, iar la scanarea oficială se detectează un procent de 100% din lucrare, se va declanșa procesul de investigație și aplicarea sancțiunilor prevăzute de această procedură.

6.1.9. În cazul în care profesorul coordonator decide că lucrarea de licență, disertație sau doctorat, trebuie refăcută integral, fișierul aferent poate rămâne în sistem pentru a constitui bază de scanare pentru eventuale tentative de modificare superficială a lucrării.

6.1.10. Pas 3 – Studentul va salva lucrarea în varianta finală, o va inscripționa pe CD sau DVD în format: PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT. Textul trebuie să poată fi copiat din documentul respectiv.

6.1.11. Numele fișierului salvat pe CD/DVD trebuie să fie de forma: NUME INITIALA TATALUI PRENUME – Titlul lucrării. Numele fișierului NU trebuie să depășească 127 de caractere!

6.1.12. Pas 4 – Studentul va tipări lucrarea conform normativelor în vigoare și va depune lucrarea și CD/DVD la Comisia de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.13. Pas4.1. – Studentul depune odată cu lucrarea tipărită CD/DVD cu lucrarea inscripționată conform specificațiilor de la Pas 3. Comisia nu va verifica integritatea conținutului fișierului. CD/DVD-urile vor fi transmise la Departamentul e-Learning care va copia fișierele pe calculatorul local.

6.1.14. În momentul predării unei lucrări în format electronic, studentul, masterandul sau doctorandul consimte implicit introducerea textului în baza de date a programului de detectare a plagiatului și confruntarea cu lucrările originale.

6.1.15. În cazul în care Departamentul e-Learning nu poate copia conținutul CD/DVD-ului va face un centralizator cu numele și titlul lucrării și va publica lista CD/DVD-urilor care nu pot fi citite și va afișa lista pe Portal în secțiunea Licență, Disertație sau Doctorat după caz. Studenții care nu livrează în termen de 24 de ore de la afișare un fișier care poate fi citit, vor fi eliminați automat din examenul de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.16. Pas 5 – Departamentul e-Learning va deschide rând pe rând fișierele de la studenți, va copia tot textul din document și va crea un nou fișier de tip Text în aplicația Notepad sau echivalentă cu conținutul original al fișierului primit de la Comisia de licență, Disertație sau Doctorat. Numele noului fișier text va fi același cu numele fișierului de pe CD. După salvare fișierul text se va încărca în baza de date pentru scanare.

6.1.17. Fișierul text va fi investigat sumar pentru a depista eventuale caractere ”albe” sau caractere speciale din documentul original. Lucrările care conțin astfel de caractere în mod repetat, abuziv vor fi clasificate într-un Raport de fraudă care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor.

6.1.18. Raportul de fraudă va fi publicat până la susținerea publică a lucrărilor pe Portalul facultății în Licență, Disertație sau Doctorat după caz.

6.1.19. Pas 6 – Departamentul de e-Learning va realiza un Raport de scanare care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor sau aprobare după caz.

6.1.20. Procentele de plagiat sub 40% sunt acceptate pentru susținere publică iar profesorii din comisii NU pot motiva respingerea unei lucrări de la susținerea publică pe baza unui procent mai mic strict de 40%, dar au libertatea de a evalua o lucrare conform propriilor valori și a normativelor în vigoare.

6.2 Descrierea activităților în caz de detecție a plagiatului

6.2.1. În cazul în care se constată o situație de fraudă și/sau plagiat, Biroul Consiliului Facultății va decide eliminarea lucrării de la susținerea publică și aplică următoarele sancțiuni studentului, masterandului sau doctorandului: avertisment scris și/sau exmatriculare.

6.2.2. Studentul, masterandul sau doctorandul în cauză are posibilitatea de a face contestație timp de 24 de ore de la incident. Biroul Consiliului Facultății poate soluționa cazul favorabil studentului, masterandului sau doctorandului, acțiunea fiind astfel finalizată.

6.2.3. Dacă în urma studierii cazului, Biroul Consiliului Facultății constată frauda și/sau plagiatul, stabilește sancțiunile și informează studentul, masterandul sau doctorandul cu privire la sancțiunile impuse, în curs de 24 de ore, urmând aplicarea sancțiunilor.

6.2.4. Sancțiunile impuse unui student, masterand sau doctorand vor fi consemnate în dosarul personal al acestuia.

6.3 Sancțiuni impuse în caz de plagiat

6.3.1. În cazul în care lucrarea a fost declarată respinsă, va fi declarată nulă de către Biroul Consiliului Facultății, iar studentului, masterandului sau doctorandului îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 12 luni. Dacă studentul, masterandul sau doctorandul a plagiat o lucrare de licență, disertație sau doctorat, coordonatorul științific va fi sancționat prin suspendarea drepturilor de a coordona lucrări de finalizare a studiilor, până la soluționarea cazului.

6.3.2. În cazul în care prin orice formă, inclusiv cele de la punctul 6.1.17, studentul încearcă să fraudeze sistemul de detecție a plagiatului, Biroul Consiliului Facultății, pe baza Raportului de fraudă, va dispune eliminarea lucrării din examen, exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului căruia îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 24 luni.

6.4 Excepții pentru analiza procentului de plagiat

6.4.1. Biroul Consiliului Facultății poate decide diminuarea procentului de plagiat al unei lucrări de licență, disertație sau doctorat în unul din următoarele cazuri:

 • · Texte ale autorului, incluse în lucrări sau proiecte predate la disciplina Proiecte economice și care au fost incluse și în lucrarea de licență;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de specialitate susținute public la diferite concursuri studențești, olimpiade sau reviste științifice incluse și în lucrarea de licență, disertație sau doctorat;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de doctorat susținute public, incluse și în lucrarea de doctorat.

6.5 Prevenirea plagiatului

Pentru a preveni plagiatul în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, tutorii de an și/sau persoanele responsabile oferă, încă de la începutul activității academice, cât mai multe informații cum ar fi:

 • · definiția fraudei și a plagiatului
 • · exemple de cazuri concrete
 • · sancțiuni impuse
 • · modul de soluționare a cazurilor
 • · explicarea metodologiei de întocmire a unei lucrări științifice
 • · metodica studiului și a pregătirii pentru examen
 • · discuții libere
 • · materiale de informare: flyere, postere etc

7 ÎNREGISTRĂRI

7.1. Raport de fraudă

7.2. Raport de scanare

7.3. Decizia Biroului Consiliului Facultății

8 RESURSE

8.1. Identificarea necesarului de resurse este asigurată de către Biroul Consiliului Facultății.

8.2. Pentru derularea procesului documentat sunt necesare trei categorii de resurse: umane, materiale și financiare.

8.3. Biroul Consiliului Facultății transmite spre aprobare Conducerii Facultății necesarul de resurse.

===== Final procedură ======

Aștept timp de o săptămână comentarii și sugestii.

Referințe web:

Experiment de e-learning: The Challenge

 

”Educația este o descoperire progresivă a propriei noastre ignoranțe!” (Will Durant)

 

Au trecut câțiva ani de la ultima postare din această categorie. De ce nu am mai scris? Poate pentru că nu am mai avut motivația necesară, sau inspirația, sau poate pur și simplu am considerat că orice experiment poate avea un final. Nu neg, că undeva într-un colț al minții am început să am îndoieli cu privire la capacitatea studenților de a fi altfel de la generație la generație și aceea că aș mai putea fi surprins cu ceva: toți vor să treacă examenele indiferent de notă sau nu și puțini chiar ar vrea să rămână cu ceva în cap după. Și atunci de ce să-ți mai bați capul? Păguboasă gândire… care-i duce pe mulți în rutina de a nu mai face nimic. Și ce-i mai rău pentru o instituție academică decât a veni la Universitate ca la Fabrică?

În drumul decadent al delăsării, sunt unii mai norocoși care se întâlnesc întâmplător, sau știu să ceară, să primească și să accepte un feedback corect.

Revenind, cred ca de la o generație la alta studenții sunt la fel de valoroși. Există o serie de diferențe culturale, absolut normale, o serie de diferențe de motivație… normale cred… și cel mai important o diferență de vârstă. Suntem tentați să ne ”judecăm”, ”clasificăm” și ”etichetăm” studenții prin prisma propriilor noastre valori și, mai rău de atât, prin raportare la un context economico-social diferit (din trecut). Cantitatea de neuroni nu scade odată cu timpul, statistic ea chiar crește. Accepțiunea generală conform căreia studenții nu mai citesc, nu mai sunt curioși, nu aprofundează pe un domeniu, nu combat argumentat, cred că ar trebui să ne dea de gândit că, în fapt, ei sunt victimele sistemului creat, întreținut și propovăduit de majoritatea dintre noi, în timp, punctual sau în general.

Rar îi este dat unui profesor să vadă acea lumină a înțelegerii în ochii studentului, pentru că, de cele mai multe ori nu o caută. Dar dacă o vedem, e mare păcat să nu dăm o șansă. Și astfel am ajuns la cele de mai jos…

Context: Evaluare de la distanță.

Obiectiv: Evaluare corectă a cunoștințelor pentru două capitole de curs (unul recapitulativ și unul nou).

 • Număr studenți: >100
 • Timp alocat: 60 minute
 • Interval orar de susținere: 21:00 cu ultima intrare la 23:00.
 • Riscuri potențiale:
  – căutarea și găsirea răspunsurilor în suportul de curs;
  – lucru în grupuri pentru răspuns mai exact;
 • Format întrebări: un singur răspuns și răspunsuri multiple. Nu există întrebări fără răspuns și nici întrebări cu toate variantele de răspuns valabile. All or nothing – dacă la întrebările multiple nu au bifat toate variantele corecte întrebarea nu era luată în calcul.
 • Bază de întrebări: >200
 • Formatul de alocare a întrebărilor: aleator din baza de întrebări.

și acum bomba…

 • Numărul de întrebări per test: 100!!!

Conform celor mai bune practici, nu trebuie să aloci mai puțin de 1 minut per întrebare. Există examene profesionale în care se poate merge și până la o întrebare la 30 de secunde, dar acelea sunt teste la un alt nivel decât cel așteptat în cadrul primului ciclu de studii universitare.

În discuțiile cu studenții, înainte de test, o parte dintre ei au fost surprinși de numărul mare de întrebări, dar unii au luat-o ca pe o provocare, fapt care a dus la numele acestui experiment: The Challenge. Am pornit de la premisa că sigur nu vor reuși să citească toate întrebările și să mai răspundă și corect la majoritatea. În context așteptările mele erau la un maxim de 50-60 de puncte, având în vedere că pe aceleași format de întrebări alocam doar 30 în 60 de minute la alte examene. Fără a face public, având drept justificare natura experimentală a examenului, decisesem deja ca top 10 indiferent de scoruri să fie avansat la punctajul maxim și celorlalți să li se mărească notele proporțional.

În final am avut surpriza să constat că mi-am subestimat studenții! Mai mult de 10 studenți au reușit să obțină un punctaj apropiat de 90.

Clopotul lui Gauss, atât de aplaudat de unii și contestat de alții, este suficient de elocvent, și nu știu de ce, încep să cred că nu e tocmai de contestat această formă de reprezentare a distribuțiilor.

 

Clopotul lui Gauss

La primul curs le-am mulțumit studenților pentru surpriza plăcută și i-am întrebat pe cei din Top 10, cum au reușit? Răspunsul a fost simplu: ”Am citit cursurile de 2 ori înainte!” 

Scorurile mici nu m-au interesat prea mult. Ele fac parte din statistică. :)

Dacă aveți comentarii, contestații sau propuneri de îmbunătățire vă mulțumesc anticipat!

Daaar… de ce îmi pasă mie de plagiatul PM-ului ţării?!

Discleimăr: 
Acest articol poate conține erori de logică și limbaj. 
Într-un mod revoltător este scris într-un limbaj al vorbirii curente 
exprimând o părere/opinie exclusiv proprie și personală în mod dezlânat 
și poate complet de neînțeles. Rog cititorii, care ajung întâmplător aici,
 să se oprească din citit oricând consideră necesar după acest punct.

Impulsiv şi dintr-o dată, fără să stau prea mult pe gânduri aş spune că îmi pasă al naibii de mult! De ce? Păi în primul rând pentru că şi eu sunt Doctor şi că pentru a obţine acest titlu am muncit aproape 10 ani. 10 ani?! Mda… 10 ani… şi vina mi se datorează. Pe timpul meu (admis la doctorat în 1999), şi a lui Ponta, doctoratul ţinea cam 4 ani la zi şi 6 ani la ID. În timpul acesta aveai un serviciu, trebuia să ţii ore de luni până duminică şi eventual să fii şi un membru al familiei. Chiar aşa! Numai membrii propriilor familii pot şti câte sacrificii au făcut, câte compromisuri şi câtă înţelegere… totul pentru a termina celalalt cu bine doctoratul şi aşi clădi o carieră academică pe baza acestui titlu.

Puţini terminau în 6 ani doctoratul. Foarte puţini! Numai că dacă până prin jurul anilor 2000-2002, dacă depăşeai termenul, era aproape ca o regulă general valabilă, după 2005 s-a băgat o taxă de penalizare de 1200 lei pe an pentru fiecare an de întârziere. Eram în plină ascensiune în perioada aia. Descoperisem lumea prin Imagine Cup şi în acelaşi timp aveam nevoie să fiu student la doctorat pentru a putea candida şi în 2006. Apoi am învăţat că ceea ce făceam eu la Reţeaua FEAA era artizanat şi că de fapt lucrurile stăteau mult mai elaborat. Bani avea facultatea de-i întorcea cu lopata… deci dacă peste noapte visam că vreau un blade center de 1,5 miliarde a doua/a treia zi îl aveam în “ogradă”. Ajunsesem ca meşterul Manole: instalam tot felul de platforme noaptea, a doua zi le testam şi-mi dădeam seama că nu e suficient de bine. Mai citeam o carte, o documentaţie şi noaptea formatam şi o luam de la capăt. Şi aşa am ajuns de studii de caz….

Ameninţat din ce în ce mai des cu exmatricularea  de la Doctorat am ajuns la trista concluzie că munceam pe gratis şi plăteam pentru ceea ce ar fi trebuit să fac.

Cu greu am terminat şi doctoratul. Nu am fost mulţumit de ceea ce am făcut. Uitându-mă peste ani în urmă, nu pare chiar atât de rău, dar nu atât de bine cât mi-aş fi dorit.

Şi ce vină are domnul Prim în toată treaba asta? Absolut nici una.

Şi ce treabă are plagiatul cu ţara? Chiar aşa.. aparent nici una.

Nu fură toată lumea în ţara asta? Păi aparent se pare că da. Iar el nu a furat din buzunarul nimănui, nu-i aşa? Păi şi atunci de unde atâta obidă? Exact, am intrat cu toţii în jocul băsist al dottore-ului şi am uitat să ne uităm în curtea noastră şi să vedem de fapt că fiecare dintre noi furăm. Şi mai ales că dumnealui nu a furat, repet, de la nimeni!

Ia să întoarcem foaia! Adică… eu sunt cadru didactic. Şpagă nu am de la cine să iau pentru că sunt „al dreacu” și studenții nu-mi dau nimic. Pe la ID unde se „mulgea” mai bine pe timpuri le-am băgat evaluare automată pe bază de teste grilă în BlackBoard. Poate să vină și Rectoru… și Ministreasa, chiar și Președintele Ales… că nu are ce-i face. La finalul testului apare nota și studentul știe dacă a trecut sau nu. Automat nota e dusă în baza de date și afișată în catalogul studentului. Versionare, dublă aprobare la modificare, audit pe fiecare operațiune… păi ori suntem informaticieni, ori nu?

Păi dacă eu nu am ce fura… de ce altul ca mine să fure? Doar pentru că este în politică? Păi nu zice la cartea de căpătâi că oamenii se nasc egali? Atunci și el s-a născut om, nu politician… deci dacă eu nu fur nici el să nu o facă.

Dar tata fură? Păi la o palmă de pământ pe care o are el de la cine să fure? Nu mai sunt CAP-uri, IAS-uri și alte forme de culturi ale statului din care să furi. Dacă te duci în lanurile lui Porumboiu ca să furi 4-5 popușoi pe care sa-i fierbi să să-i dai la nepoți să-i mănânce, întâi te împușcă paznicii și după aia dacă scapi te întreabă cu ce ocazie pe la ei. Deci nici el nu fură. Mai nou îmi spunea, ceea ce eu nu prea credeam, că sunt oameni la tară care nu au ce mânca. Păi dacă la Porumboiu îi împușcă, în momentul în care vin pe glia ta, cutuma spune să bagi furca în el și după aia să-l întrebi cu ce ocazie pe la tine.

Deci ei nu fură… asta ne îndreptățește să mai spunem că toată lumea fură? Păăăăi nu prea se justifică. Sigur orice proces logic inferent dacă nu este validat poate avea scăpările sale. Pot fi acuzat de băsism și e clar că îmi caut eu exact acele cazuri particulare prin care să demonstrez contrariul. Mai ales că PM-ul nu a furat de la nimeni și mai ales nimeni nu l-a reclamat că ar fi furat de la el.

Pe timpul când toate mergeau bine în țara asta lectorii ajungeau în 2-3 ani conferențiari și în alți 2-3 profesori. O carte, 4 articole publicate la unde o fi fost, de îmbătat bine o comisie și o gașcă de colegi și cam acestea erau criteriile de promovare de la un grad la altul. E clar că sunt cam exagerate afirmațiile de mai sus și că ele erau în cea mai mare parte doar excepții nu o regulă de zi cu zi. Daaar nu pot uita din perioada respectivă (2002 parcă) un articol la o conferință științifică internațională cu prezență din România și Moldova, a unui mare profesor și care se intitula ceva de genul: aplicații de arhivare electronică a documentelor și al cărui conținut era un copy/paste din helpul de la WinZip! Păi ori suntem cercetători ori nu?

Vă dați seama câtemai de-a frigidere pline de mezeluri și-a luat Funeriu cu noile norme ale lui de promovare!? Ce e acela factor de influență în articole ISI pe care trebuie să le plătești cu 400-500 de Eur ca să le poți publica sau susține la o conferință? Ce e aia 400 de Eur când veniturile tale lunare sunt sub acea sumă? De ce adică să promovezi exclusiv pe cercetare științifică atâta timp cât mare parte din timpul la facultate ți-l petreci la catedră? Care este plus valoarea care o dai tu pieței și studentului prin faptul că ai cercetat influența pixelului albastru din colțul din stânga sus al ecranului în productivitatea lucrătorilor informatizați din domeniul panificației? Unde este echilibrul dintre cele patru dimensiuni (teaching, research, administrative și prestige) ale unui cadru didactic, atât de bine reglementate în cadrul universităților din top 100 mondial?

Revin la … ce treabă are asta cu doctoratul PM-ului? Așa erau vremurile! Nimeni nu era interesat de nimic etic ci de propria sa ascensiune. Așa era acea perioadă… și mulți am avut culoarele noastre sau am fost prea tineri pentru asta. O vorbă veche spune așa: dacă tata a purtat opinci, eu nu am voie să port cizme? Dar aici nu se aplică asta ci tocmai inversul său: Dacă tata purta cizme, eu de ce sunt obligat să port opinci chiar dacă fac același lucru ca el? Poate din cauză că ne chinuim de prea mulți ani să ajungem și noi măcar într-un top 500 mondial? Anul acesta Cuza a ajuns la 601+… și asta nu mulțumită mie ci multor alți colegi cu vizibilitate internațională. Cârcotaș fiind nu pot să mă leg de faptul că mulți din acei colegi au câte 25-30 de studenți într-o serie de curs, iar eu am în cel mai fericit caz 125. Una este să ții ore cu 25 de studenți să le dai examen la final și să le pui note și alta este să faci EVP cu 125 de studenți unde ai în cel mai fericit caz 6-7 examene de-a lungul semestrului. Pentru ce atâta chin? Pentru că vrei ca din cei mulți, cât mai mulți să ajungă să mănânce o pâine cât mai albă. Așa mi-am înțeles eu rolul, așa mi-am imaginat eu profesorul și așa fac. Îmi pasă prea mult de viitorul studenților?! Sincer da. În calitatea lor pe piața muncii mă oglindesc eu ca și profesor. Și cum a fi cadru didactic nu este suficient ca să-ți întreții o familie, îmi pasă de imaginea mea pe piața muncii pentru serviciile de consultanță pe care le-aș putea prinde într-o societate normală, în care legile șpăgii, comisioanelor, intereselor propriilor grupuri, și las-o mă că merge și așa nu ar face diferența … și pe piața de consultanță IT.

Bine, bine… dar ce treabă are acel doctorat plagiat cu starea de fapt? Păi din câte știm, domnul PM (observați că P este lângă O pe tastatură… Doamne! Era să scriu O în loc de P) este conferențiar, iar ca să ajungi conferențiar ai nevoie de doctorat. Implicațiile nu se opresc aici. Pe timpul când domnu PM a ajuns doctor se dădea de la stat 25% în plus la salariu pentru că aveai gradul de doctor. Asta, din superficialele mele cunoștințe de drept se cheamă fals și uz de fals în scopul obținerii de foloase necuvenite. Cred că face parte din codu penal, nu?

Bun, dar nu a luat de la nimeni… pentru că funcția de conferențiar o ocupă la o Universitate privată. Cum sunt un mare fan al curentului care susține termenul de fabrici de diplome, aș putea chiar să mă bucur că PM-ul e băiat deștept și le-a luat banii ălora. Dar Universitatea de care vorbim… nu este dovedită a fi una din cele mai nașpa universități private din România… și cum vorbim de toleranță și concurență poate că o să mă rezum la a spune că nu e treaba mea ce fac dumnealor cu banii contribuabililor lor.

Daaar avem o altfel de mare problemă. În perioada de după 2004 de când a devenit doctor cu 25% în plus la salariu domnul PM a ocupat și o serie de funcții publice… plătite desigur din banii tuturor contribuabililor! Bani care ar fi asigurat niște pastile în plus într-un spital s-au dus pe 25% în plus la salaru unui viitor PM.

Acum înțelegeți de ce mă doare atât de tare? Nu stau în picioare argumentele?! Mai am unul… de spus. Restul le păstrez pentru comentariile iubitorilor de plagiatori.

Că lumea fură, că unii au făcut și au dres, și au ajuns, e treaba lor. Bravo lor! Mă bucur pentru ei. Că regulile nu-mi mai permit și mie să fac la fel… da ar putea să mă oftice, doar dacă nu aș fi conștient că doar cu mai multă exigență, prestanță și implicare poți să crești nivelul de calitate a muncii pe care o faci dar mai ales a imaginii cu care ești văzut de oamenii din jur dar și de colegii din exterior! Regulile, normele și metodele, nu erau perfecte nici atunci, nici acum și întotdeauna s-au găsit portițe de scăpare, eludare, îndulcire pe românește a acestora.

Daaar… Din 2008 ne-am cumpărat acel BlackBoard pe care l-am mai amintit și mai sus. În el am găsit o mică și insignifiantă, aparent, aplicație de detectare a plagiatului! Și având șefi cu mintea luminată, mi-au acceptat și această nouă găselniță, s-a implementat și se utilizează din plin pentru referate, proiecte, lucrări de licență și disertație. Cei mai împotriva noului sistem au fost studenții… dar nu la nivelul de revoltă la care mă gândeam. Oare de ce?! Pentru că sunt conștienți că NU le cerem decât să nu fure! Să fie cinstiți! Să-și facă singuri lucrările… și să dovedească în acest fel că merită să mănânce acea pâine albă de pe piața muncii! Daaaar acum ce justificare mai am eu în fața lor? Cum poți să le mai justifici că nu e bine să fure și că munca te înnobilează, când al doilea sau al treilea om în stat si-a construit cariera academică pe un fals?!

Tot mai multe universități implementează sau au în plan să implementeze soluții antiplagiat. Așa! Șiiii… cum vor motiva ele acest demers în fața unor organizații studențești poate mai bine organizate decât cele de la noi?

Dacă voi aveți un răspuns … îl aștept cu interes!

Până atunci încă mai sper într-o retragere a titlului de doctor. Că vrea să stea PM, e treaba lui. Că ne afectează pe toți imaginea proastă pe care o are… aș spune că doar indirect iar pentru unii insesizabil. Pe tata îl afectează dacă nu plouă la țară, pe vecinul meu manelist de la apartamentul inferior îl afectează că i se termină băutura. Pe … a 12-a îi afectează Bacu… pe mulți părinți îi afectează începerea școlii, deci NU ne pasă de doctoratul lui Ponta.

Daaar mie îmi pasă! Și ar trebui să le pese tuturor celor care și-au făcut în mod cinstit un doctorat… și tuturor celor care sunt în chinurile facerii acelui doctorat… dar mai ales ar trebui să le pese conducătorilor de doctorat pentru că ei au cea mai mare influență în mediul academic! Și ar mai trebui să le pese tuturor celor care NU iubesc minciuna și mitocănia cu care ne spune că el nu a furat nimic… când este atât de vizibilă dimensiunea hoției!

Blog la WordPress.com.

SUS ↑