Ordin 310/1996 (M.M.P.S.) – privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor


Asta e bine de ştiut de asta notez aici pentru posteritate:

Ordin nr. 310 din 07/08/1996 (Ordin 310/1996)
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor

Publicat în Monitorul Oficial nr. 188 din 13/08/1996

Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României,

   având în vedere:
   –Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, modificată prin Decretul nr. 48/1969;
   –Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată;
   –Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 83 din 7 iunie 1996 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,
   emite următorul ordin:
   Art. 1. – Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor.
   Art. 2. – Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
   Începând cu aceeaşi dată se abrogă normele departamentale de protecţie a muncii care se referă la prelucrarea automată a datelor.
   Art. 3. – Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor sunt obligatorii pentru toate activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.
   Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
   Bucureşti, 7 august 1996.
   Nr. 310.

 

37 – NSSM pentru prelucrarea automatã a datelor / 1996

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Continut. Scop

A 1.     (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automatã a datelor cuprind masuri de prevenire a accidentârii si imbolnãvirii profesionale, luând în considerare riscurile specifice la care este expus persnalul lucrator în cadrul acestor activitãti.

            (2) Scopul prezentelor norme este de a reglementa organizarea si desfãsurarea activitãtilor de prelucrare automatã a datelor in conditii de securitate si sãnãtate.

1.2. Domeniu de aplicare

A 2.     Prezentele norme se aplicã activitãtilor din unitãtile de informaticã (prin unitati de informaticã, în sensul prezentelor norme, se înteleg centrele, oficiile si statiile de calcul eloctronic), activitãtilor de birou ce presupun lucrul cu echipamente etectronice pentru prelucrarea automata a datelor, inclusiv.activitatilor desfãsurate la videoterminale.

A 3.     Lucrãtorii din unitãtile de informaticã, ce se deplaseazã la diferiti agenti economici pentru lucrãri de aualizã. programe, implementare sau orice alte lucrãri 1egate de realizarea prevederilor contractelor încheiate, vor respecta, in afara prezentelor norme si normele de securitate a muncii sau instructiunile proprii specifice pentru activitatea agentului economic respectiv.

1.3. Conexiunea cu alte acte normative

A 4.     (1)Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datolor se aplica cumulativ cu .Normele generale de protectie a muncii si cu Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

            (2)Organizarea si desfãsurarea activitati de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit normelor PSI în vigoare.

            (3)Dotarea cu echipament individual de protectie se va realiza în functie de riscurile specifice, potrivit prevederilor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nr. 225 / 21.07.1995.

A 5.     Conducerea unitatilor de informaticã si a agentilor economici, care au în dotare echipamente de prelucrare automatã a datelor, vor elabora instructiuni proprii cuprinzând masuri suplimentare de protectie a muncii fatã de prevederile prezentelor norme, în conformitate cu specificul locurilor de muncã si al activitãtilor desfasurate.

1.4. Încadrarea si repartizarea lucrãtorilor

A 6.     (1)Lucratorii care urmeaza sa desfãsoare activitati la echipamentele de calcul; vor fi încadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii prevazute de reglementarile în vigoare ale Ministerului Sanatati, inclusiv a examenului medical oftalmologic.

            (2)Examenul medical se va realiza periodic, în confomitate cu prevederile 0rdinului nr.15/1982 al Ministrului Sanatatii si ori da câte ori lucratorii acuza simptome vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii.

1.5. Protectia vederii

A 7      (1)În cazul în care la controlul medical oftalmologic se constata ca nu pot fi utilizati ochelari de corectie obisnuiti, lucratorii vor fi dotati cu mijloace de corectie speciale, adecvate sarcinii de muncã.

            (2)Plata mijloacelor de corectie speciale va fi suportata de unitatea de informatica sau agentul economic respectiv.

1.6. Informarea si instruirea lucrãtorilor

Art.8.   Conducerea unitatii de informatica sau a agentului economic respectiv va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate si sanatate derivate din, cerintele desfãsurarii activitatilor, precum si asupra mãsurilor aplicabile la locul de munca.

Art.9.   Lucratorii vor fi instruiti în utilizarea echipamentului de calcul înainte de începerea activitatii si ori de câte ori se modifica organizarea sau dotarea locurilor de munca.

Art.l0. Lucrãtorii vor fi instruiti special asupra necesitatii amenajarii ergonomice a locului de munca si asupra pozitiilor corecte pe care trebuie sa le adopte în timpul lucrului.

Art.11.             Organizarea si desfãsurarea instructajului de protectie a muncii se vor realiza în conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

1.7. Organizarea activitatii

Art.l2. Conducerea unitatilor de informatica sau a agentilor economici vor planifica si organiza activitatile de prelucrare automata a datelor astfel încât activitatea zilnicâ în fata ecranului sa alterneze cu alte activitati.

Art.l3. (1) În cazul în care alternarea activitatilor nu este posibila, iar sarcina de munca impune utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare fata de cele obisnuite.

            (2) Durata si periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instructiuni proprii, cu consultarea unor institutii specializate sau specialisti, în functie de modul de organizare a activitatii si de caracteristicile sarcinii de munca (complexitate, ritm, durata, repetitivitate etc.) si vor fi incluse în timpul de lucru.

            (3) Timpul de asteptare a raspunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauzã în activitatea lucratorilor.

 

2. AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCÃ

Art.14.             Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizata încât sa ofere utilizatorilor confort si libertate de miscare si sa diminueze în masura maxim posibilã riscurile de natura vizuala, mentala si posturala.

Art.l5. Posturile de muncã trebuie concepute si amenajate astfel încât sa permitã unor persoane diferite sã reallizeze o gamã diversã de sarcini de muncã, într-un mod confortabil si eficace, 1a nivelul de performante cerut.

Art.l6. Amenajarea posturilor de munca trebuie sã permita adaptarea acestora la schimbari de cerinte si situatii.

Art.17.             Locul de muncã trebuie sa permita o buna corelare întra caracteristicile antropofunctionale ale utilizatorilor si munca lor prin asigurarea posibilitãtilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia. (fig.1)

Art.l8. Utilizatorii trebuie sã aiba posibilitãti de modificare a pozitiei de lucru, in timpul activitãtii.

Art.19. Daca utilizatorii se deplaseaza de la un punct de lucru la altul, este indicat sã se prevadã elemente de prindere sub planul de lucru, pentru a usura miscarea (de ex. o canelura sub birou cu adâncime suficienta pentru prindere).

Art.20.             Distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie în raport cu cerintele sarcinii de munca si în conformitate cu pozitia de lucru standard. (fig.2).

Art.2l. (l) Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabilã si pentru a evita raflexiile si efectul de orbire, utilizatorul trebuie sã încline, sa basculeze sau sa roteasca ecranul, oricare ar fi înãltimea ochilor deasupra planului de lucru.

            (2) Înaltimea optima a centrului ecranului trebuie sa corespunda unei directii de privire înclinate între 10 si 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.

Art.22.             Înaltimea tastaturii trebuie sa asigure în timpul utilizarii un unghi între brat si antebrat de minimum 90°.

Art.23.             În pozitie asezat, distanta dintre planul de lucru si, suprafata de sedere trebuie sa fie cuprinsa între 200 si 260 mm.

Art.24.             Ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale fatã de ochii utilizatorului, respectiv 600 +/- 150 mm.

Art.25.             Videoterminalele vor fi astfel amplasate încât directia de privire sa fie paralela cu sursele de lumina (naturala si artificiala).

Art.26.             Posturile de muncã la videoterminale vor fi amplasate între sirurile de corpuri de iluminat din încaperea de lucru.

Art.27.             (1) Videoterminalele vor fi amplasate la distantã fata de ferestre.

            (2) În cazul în care videoterminalele sunt amplasate în încaperi în care se desfasoara si alte activitati, în apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesita activitate la ecran.

            (3) Suprafetele vitrate nu trebuie sa fie situate în fata sau în spatele utilizatorului.

Art.28.             Se va evita, pe cât posibil amplasarea videoterminalelor în încãperi cu suprafete vitrate de mari dimeusiuni. Daca acest lucru nu este posibil, în cazul încaperilor mari, cu suprafete vitrate importatnte, dispuse pe mai multi pereti, se vor lua masuri adecvate pentru mascarea zonelor cu luminantã ridicata (pereti mobili, storuri cu lamele orizontale la ferestre etc.).

Art.29.             Pentru asigurarea cerintelor de securitate si stabilitate, la locul de muncã trebuie:

            a)sa se reducã la minimum vibratiile inerente sau transmise;

            b)sã se elimine posibilitatea bascularii planului de lucru;

            c)sa fie posibila reglarea înaltîmii mesei fãrã risc de coborâre bruscã si deci de rânire;

            d)sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.

Art.30.             Amenajarea posturilor de munca într-o încapere trebuie realizata astfel încât sa se asigure:

            a) accesul usor si rapid al utilizatorilor la locul 1or de munca;

            b) accesul usor si rapid al personalului de întretinere la toate partile echipamentului, la pozitiile cablurilor si la prizele electrice, fãra îtreruperea activitãtii în desfãsurare sau cu o întrerupere minimã;

            c) un spatiu de lucru care sa raspundã nevoilor de spatiu personal, de comunicare între indivizi si de intimitate.

Art.31.             (1) Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

            a) sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planu1 de lucru sau pe sol;

            b) sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta 1a nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajari a încaperii;

            c) sã asigure accesul usor iar întretinerea sa se efectueze fãrã intreruperea activitatii;

            d) cablajul trebuie sa corespundã întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.

            (2) Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fãrã a fi protejati împotriva deteriorãrilor mecanice.

 

3. EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

Art.32.             Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea necesarã.

Art.33.             (1) Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personalul autorizat în acest scop.

            (2) Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul sã intervinã la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, stabilizatoare, instalatii de climatizare, sau la orice alte instalatii auxiliare specifice.

Art.34.             La punerea sub tensiune a calculatoarelor electrice se vor respecta, în ordine, urmatoarele prevederi:

            a) verificarea temperaturii si umiditãtii din sala;

            b) verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;

            c) punerea sub tensiume a unitatii centrale, prin actionarea butonului corespunzãtor de pe panoul unitãtii centrale;

            d) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin actionarea butoanelor corespunzatoare de pe panouri1e de comandã, în succesiunea indicata în documentatia tehnicã a calculatorului

Art.35.             Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza in succesiunea inversa celei prevãzute la punerea sub tensiune.

Art.36.             Punerea în functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai dupã ce personalul autorizat sã efectueze revizia sau reparatia confirma în scris ca echipamentul respetiv este în buna stare de functionare.

Art.37.             Se interzice îndepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul.

Art.:38.            Se interzice efectuarea oricarei interventii în timpul functionarii echipamentului de calcul.

Art.39.             (1) Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune.

            (2) Se interzice continuarea lucrului 1a echipamentul de calcul atunci când se constata o defectiune a acestuia.

            (3) Remedierea defectiunilor se va realiza numai de catre personalul de întretinere autorizat. Art.40.             Dacã în timpul functionãrii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit si se va anunta personalul de întretinere pentru control si remediere.

Art.41.             Se intercice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la pamânt.

Art.42.             Înlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat în acest scop.

Art.43. (l) La utilizarea imprimantelor de mare viteza se vor evita supraâncãlzirile care pot conduce la incendii.

            (2) În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingãtoare cu praf si dioxid de carbon.

            (3) În timpul functionarii, capacul superior al imprimantelor va fi mentinut închis; deschiderea capacului imprimantelor, pentru diverse regliaje se va realiza numai dupã deconectarea acestora de la sursa.

Art.44. (1) La utitizarea imprimantelor se va evita atingerea pãrtilor fierbinti.

            (2) Orice interventie în timpul functionãrii impimantelor, permisa în documentatia tehnicã, se va realiza cu luarea masurilor de evitare a antrenarii pãrtilor corpului de catre imprimantã.

Art.45.             În timpul functionarii calculatorului, usile de acces la sala calculatorului nu se vor bloca sau încuia, pentru a permite evacuarea rapida, în caz de pericol, a personalului de deservire.

Art.46.             Se interzice fumatul în încaperile cu volum mare de documente.

Art.47.             (1) În cazul unui început de incendiu în sala calculatoarelor, se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid de carbon.

            (2) Reluarea lucrului în zonele de actiune a dioxidului de carbon se va face numai dupa ventilarea spatiilor respective cu instalatia de climatizale în functiune, în circuit deschis, un timp stabilit in functie de capacitatea ventilatoarelor si volumului încaperilor, dar nu mai putin de o orã.

Art.48. Se interzice consumul alimetelor pe masa suport, a calculatorului sau deasupra tastaturii.

Art.49.             (1) În timpul lucrului la videoterminale; se va evita purtarea ochelarilor colorati.

            (2) Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii (sub forma de retea, aplicate pe suprafata ecranului)

Art.50.             (1) Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca necesitatea si posibilitãtile de reglare a echipamentului si mobilierului.

            (2) Reglarile se vor efectua în raport cu cerintele sarcinii de munca, conditiile de mediu si caracteristicile antrorapofunctionale si psihofiziologice individuale.

            (3) Se vor regla in principal:

            -luminanta ecranului, contrastul între caractere si fond, pozitia ecranului (înaltime, orientare, înclinare);

            -înãltimea si înclinarea suportului pentru documente;

            -înaltimea mesei de lucru (daca este reglabila);

            -înaltimea suprafetei de sedere a scaunului, înclinarea si înaltimea spatarului scaunului.

 

ÎNTRETINEREA SI REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

Art.5l. Se interzice accesul personalului de întretinere si reparatii la echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu au fost instruiti.

Art.52.             Orice reparatie a echipamentelor de calcul se va efectua în conformitate cu prevederile din documentatia tehnica a calculatorului.

Art.53.             Pentru fiecare echipament de calcul se vor întocmi grafice de control periodic pentru semnalizarea deficientelor si remedierea acestora.

Art.54.             Înainte de începerea oricarei lucrari de reparare se vor verifica sculele dispozitivele de lucru si echipamentul individual de protectie adecvat riscurilor existente.

Art.55.             Personalul de întretinere si reparatii va verifica existenta dispozitivelor de protectie si a carcaselor si nu va autoriza punerea în functiune a echipamentului respectiv decit dupã montarea dispozitivelor si carcaselor de protectie.

Art.56.             Se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor în timpul functionãrii acestora.

Art.57. (1)Suprafetele ecranelor videoterminalelor se vor curãta periodic de dcpunerile de praf sau amprente digitale, pentru a nu se reduce vizibilitatea.

            (2)Curatarea se va face numai cu produsele prescrise de producatorul echipamentului.

Art.58.             Conducatorul locului de munca împreuna cu personalul care lucreaza la echipamentele electrice vor verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune (carcase intacte si la locul lor, capace închise, izolatia cablurilor nedeteriorata etc. ).

Art.59.             Personalul de întretinere a echipamentelor electrice trebuie sã asigure dotarea circuitelor cu sigurante fuzbile originale si calibrate corespunzator si reglarea aparatelor de protectie pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant.

Art.60. Mijloacele si instalatiile de protectie împotriva pericolului de electrocutare vor fi verificate pe baza unui plan de verificari aprobat de coducerea unitatii de informatica sau agentului economic respectiv.

Art.6l. Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate în meseria de electrician si autorizate.

Art.62.             Interventiile la instalatiile si echipamentele electrice trebuie executate conform prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

 

5. PREEVEDERI DE PROIECTARE

Art.63.             La proiectarea activitatilor de prelucrare automata a datelor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor precum si prevederile standardelor de ergonomie si securitate a muncii astfel încât fiecare echipament sau componentã a acestuia sa fie prevãzute cu sisteme da protectie si sa îndeplineasca cerintele ergonomice, pentru a nu constitui un pericol pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor.

 

5.1. Cerinte pentru echipamentete electronice de calcul si instalatiile electrice

Art.64.             Echipamentele electronice de calcul si instalatiile e1ectrice care le alimenteaza cu energie electrica trebuie astfel proiectate si realizate încat sa fie asigurata protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta.

Art.65.             Echipamentele electronice si instalatiile electrice care le alimenteaza cu energie electricã trebuie sa corespunda mediului în care sunt utilizate.

Art.66.             Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul trebuie sa fie de maximum 220 V.

Art.67.             Echipamentele electronice de calcul trebuie sa corespunda cel putin gradului IP2X.

Art.68.             Echipamentele electrice de clasa I de protectie trebuie sa fie alimentate cu energie electrica printr-un cablu care, pe lânga conductoarele de lucru, trebuie sa continã si un conductor de protectie prin care sa se lege masa echipamentelor la nul de protectie, în cazul alimentarii dintr-o retea electrica legata la pamânt (retea TN) sau la pãmânt, în cazul alimentarii dintr-o retea izolata fata de pamânt (retea IT).

Art.69.             Ca protectie suplimentara împotriva electrocutarii, pe circuitul de alimentare cu energie electricã a echipamentelor electrice de clasa I de protectie trebuie sã fie prevazut un îutreruptor de curent de defect care sa deconecteze echipamentul la un curent de defect de 30 mA.

Art.70.             Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie sa fie protejate la curenti de scurtcircuit prin sigurante fuzibile, sigurante automate sau întreruptoare automate.

Art.7l. Sigurantele fuzibile trebuie sa fie originale si calibrate la curentul nominal indicat de proiectant.

Art.72.             Curentul de scurtcircuit la care deconecteazã sigurantele fuzibile si întreruptoarele automate trebuie sa aiba valoarea indicata de proiectant.

Art.73.             Echipamentele electrice de clasa II de protectie sunt construite cu izolatie suplimentara sau întarita si nu necesita nici o alta masura de protectie împotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

Art.74.             (1) Echipamentele de clasa III de protectie sunt construite pentru a fi alimentate la o tensiune foarte joasa.

            (2) Sursa de tensiune foarte joasa trebuie sa fie realizatã astfe1 încât sa nu poata apãrea în circuitul de tensiune foarte joasa o tensiune mai mare.

Art.75.             Circuitele de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de calcul trebuie sa fie separate de cele care alimenteaza alte instalatii si prevazute cu posibilitatea de alimentarii încã cel putin 5 minute de la întreruperea tensiunii retelei electrice si semnalizarea acestui defect.

Art.76.             Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevazut cu un întreruptor care sa permita operatorului deconectarea dispozitivului respectiv, în caz de ncesitate.

 

5.2. Cerinte pentru ecrane de vizualizare

Art.77.             Caracterele de pe ecran trebuie sa fie bine definite, cu un format clar, de marime suficienta si cu spatiu corespunzator între caractere si între linii.

Art.78.             Înaltimea minima a caracterului trebuie sa subîntinda un arc de 16′.

Art.79.             Lãtimea caracterelor va fi de 50 pâna la 100% din înãtimea lor.

Art.80.             Spatiul între caractere trebuie sa fie egal sau mai mare decât grosimea liniei de scriere a caracterului (sau 1 pixel),

Art.8l. Grosimea liniei de scriere a caracterelor va fi cuprinsa între 8 si 17% din înaltimea lor.

Art.82.             Spatiul între linii va fi mai mare sau egal cu 1 pixel.

Art.83.             Raportul dintre lãtime si înaltime va fi cuprins între 0,7:1 si 0,9: 1.

Art.84.             Spatiul intre cuvinte trebuie sa fie egal cu minimum lãtimea unui caracter (“N” pentru spatiere proportionalâ).

Art.85.             (1) Pentru prezentarea caracterelor numerice alfanumerice numai cu majuscule trebuie sã fie folosita o matrice de cel putin 5 x 7 pixeli.

            (2) Pentru sarcini care necesita citirea continua a textului sau în care este importanta vizibilitatea fiecarui caracter în parte, se va folosi o matrice de 7 x 9 pixeli.

Art.86.             (1) Imaginea de pe ecran trebuie sa fie stabila.

            (2) Pentru a elvita fenomenul de scânteiere a imaginii se va asigura o frecventã de regenerare verticala a fosforului mai mare de 65 Hz pentru ecranele cu fond deschis si de ce1 putin 75 Hz pentru ecranele cu rezolutie ridicatã.

Art.87.             (1) Se va asigura un contrast adecvat între caractere si fond.

            (2) La ecranele cu contrast negativ (caractere deschise pe fond închis), rapoartele optime de luminanta trebuie sa fie cuprinseo între 3:1 si 14:1 (optim intre 5:1 si 10:1),

            (3) Se va prevedea posibilitatea controlului si a reglarii luminantei caracterelor si/sau a fondului de catre utilizatozul echipamentului.

Art.88.             Ecranul nu trebuie sa prezinte reflexii care sa provoace disconfort utilizatorului. Este de preferat ca el sa fie tratat din fabricatie înpotriva reflexiilor.

Art.89.             (1) Ecranul trebuie sa poata fi orientat si inclinat usor si liber pentru a putea fi adaptat nevoilor utilizatorilor.

            (2) Ecranul trebuie sã fie vizibil sub orice unghi de vedere mai mic de 40° (unghi masurat în raport cu perpendiculara la suprafata ecranului într-un plan oarecare)

            (3) Se va prevedea posibilitatea pozitionari ecranului  astfel încât acele zone ale sale care trebuie privite, în mod continuu sa poata fi vazute sub un unghi al liniei de vedere cuprins între orizontala si 60° sub orizontala.

 

5.3.Cerinte pentru tastaturã

Art.90.             Tastatora trebuie astfel conceputã încât sã permitã utilizatorului localizãri si actionari corecte, rapide si confortabile ale tastelor si în final o performanta ridicata.

Art.91.             Tastatura trebuie sa fie separatã si mobila fatã de ecran pentru a permite reglarea distantei de citire în functie de cerintele vizuale si de utilizarea optima a planului de lucru

Art.92.             (1) Înaltimea rîndului de referiula (rândul C ) nu trebuie sa depaseasca 30 mm. Înaltimea rândului A poate depasi rândul B care nu trebuie sa depaseasca înaltimea rândului de referinta (a se vedea fig.3).

            (2) Înclinarea câmpului de taste nu trebuie sa depãseasca 15° atunci când rândul de referinta are înaltimea de 30 mm. Înclinarea tastaturii trebuie sa fie cuprinsa între 0 si 25° fata de orizontala.

Art.93.             Marimea mminimã a tastaturii este limitata de prescriptiile privind zonarea, spatierea tastelor si marimea capului tastei. Marimea globala a tastaturii trebuie sa depãseasca aceasta marime minimã cât mai putn posibil.

Art.94.             (1) Principalele sectiuni ale tastaturii trebuie sa fie separate vertica1 si orizontal prin spatii de cel putin jumatate din înãltimea tastei.

            (2) În cazul unor tastaturi de înaltime mai mare este necesara prevederea unui reazem pentru mâna.

            (3) Daca proiectarea include un reazem pentru mânã, atunci în fata rândului A (a se vedea fg.3) trebuie sã se prevada o adâncitura de cel putin 100 mm. Când nu este prevazut un asemenea reazem, zona din fata rândului A trebuie sa fie cât mai aproape posibil de marginea din fata a tastaturii.

Art.95.             Tastatura trebuie sã fie mata, pentru evitarea reflexiilor.

Art.96.             Tastele trebuie sã raspunda urmatoarelor cerinte:

            a) forta necesara pentru actionarea unei taste: 0,25 pânã la 1,50 N;

            b) cursa unei taste: între 1,5 – 6 mm ;

            c) mãrimea unei taste patrate: 12 – 15 mm;

            d) distanta intre centrele a doua taste alfanumerice adiacente: 18-20 mm;

            e) taste mate cu caractere întunecate pe fond luminos, lizibile din pozitie de lucru normalã;

            f) contrastul între nivelul de luminantã a fondului si ce1 al caracterelor: 3: 1 pentru toate tastele:

            g) actionarea unei taste sa fie însotita de un semnal tactil sau sonor sau de ambele,

            h) revenirea automatã a tastei la pozitia initiala dupa actionare.

 

5.4. Cerinte privind suportul pentru documente

Art.97.             Suportul pentru documente trebuie sa fie reglabil în înaltime si ca distantã fatã de utilizator. Art.98.             Mãrimea suportului va fi corelata cu cea a documentelor, de preferat cu 10 mm mai mica decât a acestora, pentru a facilita manipularea lor.

Art.99.             Suportul va fi stabil astfel încât sa nu fie afectat de miscarea pe planul de lucru si va avea coeficient de reflexie scãzut.

 

5.5. Cerinte pentru mobilierul de lucru

Art.100            Mobilierul de lucru trebuie conceput si realizat în functie de caracteristicile antropofunctionale ale utilizatorilor si de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel încât sa asigure acestora libertatea miscarilol, o pozitie de lucru corecta, confortabilã si o performanta ridicata.

Masa (planul) de lucru

Art.101.           Planul de lucru va avea o suprafata suficientã pentru o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii documentelor si echipamnentului auxiliar.

Art.l02.            Latimea minimã a mesei va fi de 800 mm.

Art.103.           Suprafata de lucru trebuie sã fie mata pentru a evita reflexele. Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminantã.

Art.l04.            (1) Mesele nereglabile vor avea o înaltime de 73o +- 10 mm.

            (2) În conditiile în care echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe persoane, mesele vor fi reglabile în înaltime, cu posibslitati de reglare între 650 si 740 mm.

            (3) Adâncimea minima a spatiului liber disponibil pentru membrele iferioare sub planul de lucru va fi de 700 mm.

Art.l05.            Materialul din care este confectionat planul de lucru nu trebuie sa fie rece la atingere sau sa antreneze o conductivitate excesiva a caldurii catre corpul utilizatorului.

Scaunul de lucru

Art.l06.            Scaunul trebuie sa fie stabil si sa-i permitã utilizatorui libertate de miscare si o pozitie confortabilã.

Art.l07.            (l) Înaltimea scaunului trebuie sa poatã fi reglabila.

            (2) Mecanismele de reglare a înaltimii scaunului trebuie sa poatã fi actionate cu usurintã si concepute astfel încât sã nu fie posibila o modificare involuntara a înaltimii scaunului.

Art.108.           Atunci când înãltimea scaunului nu poate fi reglatã pentru a se adapta unor utilizatori de talie micã, se va prevedea un reazem pentru picioare.

Art.l09.            (1) Scaunul trebuie prevazut cu mecanism de basculare astfel încât sa fie posibila o basculare de cateva grade spre înainte a suprafetei de sedere si sa poata fi adoptate pozitii de lucru înclinate (caz în care bascularea scaunuli trebuie sa functioneze sincronizat cu înclinarea spãtarului).

            (2) Miscarile scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie sa modifice înaltimea marginii anterioare a scaunului.

Art.l10.            (1) Spatarul scaunului trebuie sã fie reglabil atât ca înaltime cât si ca înclinare.

            (2) Spãtarul trebuie sã sprijine zona lombarã umerii si partea superioarã a toracelui si terbuie sã fie convex în regiunea lombarã pentru a deveni plat sau concav mai sus.

            (3) Se va evita curbarea excesiva a spãtarelor.

Art.l1l.             Unghiul sau bascularea suprafetei de sedere a scaunului trebuie sa functioneze simultan cu unghiul spatarului, determinând o basculare pozitiva atunci când spãtarul este înclinat, dar nu o basculare excesiva care sa deranjeze la asezarea sau ridicarea de pe scaun.

Art.ll2.             (1) Dacã este necesar, locul de munca va fi prevazut cu reazem pentru picioare.

            (2) Reazernul trebuie pozitionat pe sol si trebuie sa prezinte stabilitate.

            (3) Suprafata trebuie sa fie antiderapanta si sa prezinte o marime suficienta pantru a permite libertate de miscare (latime mai mare sau egala cu 450 mm si adâncime mai mare sau egala cu 350 mm).

            (4) Inclinarea suprafetei de sprijin trebuie sa fie reglabila între 0° -15°.

 

5.6. Cerinte privind interfata calculator/operator

Art.1l3.            La proiectarea, selectarea si modificarea software-ului precum si la proiectarea sarcinilor de utilizare a echipamentului cu ecran de vizualizare, se vor respecta urmãtoarele prevederi:

            a) software-ul trebuie sa curespunda sarcinii de lucru;

            b)software-ul trebuie sa fie usor de utilizat si adaptat nivelului de cunostinte si experientei operatorului; orice facilitate de verificare cantitativa sau calitativa va fi adusa la cunostiinta operatorilor;

            e)sistemele trebuie sa afiseze informatiile într-un format si ritm care sa fie adaptate operatorilor;

            d)principiile ergonomice ale software-ului trebuie sa fie aplicate, în special, la prelucrarea datelor de catre operator.

 

5.7. Cerinte privind mediul de munca

5.7.1. Iluminat

A.l14. Iluminatul încaperilor de lucru va fi proiectat în functie de caracteristicile sarcinii de muncã si cerintele vizuale ale utilizatorilor, astfel încât sa se asigure niveluri de iluminare si un contrast adecvat între ecran si mediu, pentru obtinerea unei performante vizuale ridicate.

Art.115.           Valorile parametrilor de iluminat sunt cele prevãzute în Normele generale de protectia a muncii.

Art. ll6.            Ferestrele vor fi prevazute cu un sistem corespunzator de protectie reglabil.

Art ll7  Posibilele reflexii si straluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de munca, vor fi evitate corelând caracteristicile tehnice si amplasarea surselor de lumina cu; amenajarea încãperilor si posturilor de munca.

5.7.2.Microclimat

Art.118.           În încaperile în care se desfãsoarã activitati de prelucrare automatã a datelor, se vor asigura conditiile de confort termic, valorile parametrilor de microclimat fiind cele prevazute în Normele generale de protectie a muncii.

Art.119.           Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va umãri sã nu se creeze curenti de aer supãrãtori. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se evita uscarea mucoaselor.

Art.120.           Echipamentul apartinând postului de lucru nu va produce o cãldura excesiva, care sã producã disconfortul lucrãtorilor.

5.7.3.Zgomot

Art.l2l.             (1) Zgomotul emis de echipamentele care apartin postului de munca nu trebuie sa distraga atentia si sa perturbe comunicarea verbala.

            (2) Nivelurile de zgomot vor fi cele prevazute în Normele generale de protectie a muncii, pentru locuri de munca cu nivel ridicat de concentrare a atentiei.

Art.122.           Imprimantele de mare viteza, care constituie surse de zgomot, vor fi asezate în încaperi separate de sala calculatoarelor, izolate fonic si prevazute cu geamuri transparente pentru a facilita vizualizarea procesului de imprimare.

Art.l23.            Instalatiile de ventilare nu trebuie sa antreneze prin functionarea lor o crestere semnificativa (mai mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste încãperi.

5.7.4.Radiatii

A 124. Toate radiatiile, exceptând pãrtile vizibile ale spectrului electromagnetic trebuie sã fie reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protectei sanatatii si securitatii lucrãtorilor, în conformitate cu reglementarile Normelor generale de protectia muncii.

5.7.5.Sabstante periculoase

Art l25.            Emisiile de ozon (03) de la imprimantele laser trebuie reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor.

 

 

               

 

Publicitate

14 gânduri despre „Ordin 310/1996 (M.M.P.S.) – privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor

 1. Mai aveti si alte NSSM-uri in format electronic??
  Sunt f. bune pentru instructiunile proprii
  multumesc

  Apreciază

 2. Salut,

  Multumesc in primul rind pentru comentariu.
  Nu mai am norme in formatul acesta. Dar sunt convins ca puteti gasi pe Internet.
  Dati-mi un exemplu de acest gen pentru a vedea daca chiar nu se poate gasi.

  Respect.

  Apreciază

 3. Buna ziua,

  Eu nu reusesc sa gasesc pe internet NSPM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire.Credeti ca ma puteti ajuta?

  Apreciază

  1. Sarutmana Anca
   De trei zile caut Norme specif.(pt. Instructiuni proprii) lucrari instalatii tehnico-sanit +incalzire dar n-am gasit .Am dat in schimb de acelasi precedent la tine . Cred ca din iulie ai reusit sa rezolvi problema .
   Te rog mult trimite-mi-o si mie cu orice solicitari pe domeniu ca si compensare sau voi ramane indatorat .
   Multumesc anticipat .
   Radu- Satu Mare anton5r@yahoo.com-0740506390
   29.10.2009.

   Apreciază

   1. Lista completa a NSSN poate fi gasita si pe site-ul
    http://osha.europa.eu/fop/romania/en/legislation/nssm.shtml
    Am mai gasit niste NSSN deci nu NSPM (cred ca nu este o confuzie totusi) pe mai multe site-uri si trebuiesc platite.
    Link-uri aici:
    http://www.revistaobiectiv-ssm.ro/categories/Publicatii,-legi-si-alte-acte-normative/Extrase-NSSM,-instructiuni-si-reglementari/
    http://www.promunbh.ro/produse2.htm

    Mai caut sa vad daca gasesc un WEB pe undeva.

    Apreciază

 4. Buna ziua. Va roga sa imi dati si mie, daca aveti, NSSM pentru domeniul sanitar sau al sanatatii. Va multumesc anticipat.

  Apreciază

  1. As dori sa stiu care este norma de lucru pe calculator, deoarece eu lucrez in domeniu medicina, unde avem lucrari cu documente medicale care sunt greu descifrabile + ale medicilor, nu stim nici ce pauze trebuie sa avem, sau cate ore conf. legii sunt de lucru normal/zi pe calculator, lucram de la ora 8,00 – 16,00.
   Multumesc. Astept un raspuns.

   Apreciază

 5. Ma bucur ca am gasit normele astea. Trebe sa fac un instructaj si nu vreau sa fie formal. Multumesc!

  Apreciază

Comentariile nu închise.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: